Δέν γίνεται πόλεμος μέ εὐχές

Μία Βιβλική καταστροφή γίνεται γύρω μας. Ἔνας ἀνηλεής πόλεμος σέ πολλά ἐπίπεδα. Πόλεμος ἀδελφοκτόνος, καταστρεπτικός, ὁλοκληρωτικός μέχρι γενοκτονίας. Πόλεμος πού ἐκφράζεται μέ πρωτόγονα πάθη ἀντίστοιχα τοῦ ζωικοῦ βασιλείου.

Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις δέν ἀρκεῖ νά βγαίνεις … στό μπαλκόνι τοῦ τύπου ἤ τοῦ διαδικτύου καί νά κάνεις μία εὐχή οὔτε νά ἐπικαλεῖσαι τή βοήθεια τῶν ἀγίων χωρίς νά κουνᾶς ἔστω καί τό μικρό σου δαχτυλάκι!

Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά   ἐ κ π ρ ο σ ώ π ο υ   τ ῆ ς   π ο λ ι τ ε ί α ς
Δέν ντράπηκε γιά τό νόμο πού ψήφισε ἡ Κυβέρνησή του νά ἔχει τό δικαίωμα νά διατηρεῖ τήν κουκούλλα του ὁ ὁποιοσδήποτε κακοποιός πού συμμετέχει στίς ἐκδηλώσεις. Οὔτε γιά τόν ἄλλο νόμο πού ἐπιτρέπει σέ ἄναρχα στοιχεῖα νά εἰσέρχονται στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί νά καταλύουν κάθε ἔννομη τάξη, νά καταστρέφουν καί νά κακοποιοῦν φοιτητές καί καθηγητές.
Ντράπηκε γιά τήν τιμή πού ἀποδίδει ὁ λαός στούς ἁγίους του!  Τό νά κριτικάρεις τόν τρόπο πού τήν ἐκφράζει εἶναι θεμιτό καί ὠφέλιμο. Τό νά μέμφεσαι καί νά εἰρωνεύεσαι τήν ψυχική ἀνάγκη τῶν συνανθρώπων σου δέν εἶναι ἴδιον πολιτισμένου ἀνθρώπου. Αὐτούς ὅμως πού ὑποτιμᾶς, τούς δέχεσαι νά σέ τιμήσουν μέ τήν ψῆφο τους!
Πιστεύω ὅτι στό 80% περίπου τῶν προσκυνητῶν θά ὐπῆρχε στό στενό ἤ εὐρύ οἰκογενειακό τους περιβάλλον καί κάποιος βαρειά ἀσθενής.

Ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η   τ ῆ ς   Ὁ μ ο φ υ λ ο φ ι λ ί α ς
Δικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι νά συζεῖ μέ ὁποιονδήποτε συνάνθρωπό του καί νά συμπεριφέρεται σεξουαλικά κατά τό δοκοῦν χωρίς νά δημιουργεῖ κοινωνικά προβλήματα. Πρέπει νά γνωρίζει ὅμως, ὅτι ἡ συμπεριφορά του αὐτή εἶναι παρέκκλιση ἐκ τοῦ φυσικοῦ καί δέν μπορεῖ νά καταστεῖ παράδειγμα πρός μίμησιν.
Ἡ χαλαρή ἤ καί ἀνύπαρκτη ἀντίδρασή μας πρός τούς ὁμοφυλόφιλους τούς ἐπιτρέπει:
Νά ἔχουν τό δικαίωμα νἀ  υἱοθετοῦν παιδιά. Καί ἐρωτᾶται: Σέ αὐτή τήν περίπτωση δέν καταστρατηγεῖται τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν πού ἐπιλέγονται χωρίς τή θέλησή τους νά μεγαλώσουν σέ ὁμοφυλοφολικό περιβάλλον καί ὄχι σέ φυσιολογικό;
Νά εἶναι ἀπαιτητικοί μέχρι θρασύτητας! «Ἡ πολιτεία τοῦ Ὄρεγκον διέταξε τόν Ἀαρών καί τήν Μελίσα Κλέϊν νά πληρώσουν πρόστιμο ὕψους 135 000 δολλαρίων, καθώς θεωρήθηκε ὅτι παραβίασαν τούς νόμους κατά τῶν διακρίσεων. Τό περιστατικό συνέβη, ὅταν ἕνα ζευγάρι λεσβίες ἐπισκέφθηκε τό φοῦρνο τους προκειμένου νά παραγγείλουν ἐκεῖ τή γαμήλια τούρτα τους. Οἱ δύο ζαχαροπλάστες ἀρνήθηκαν, ὑποστηρίζοντες πώς κάτι τέτοιο ἦταν ἀντίθετο μέ τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, ὅπως ἰσχυρίστηκαν στό δικαστήριο»
(ἐφημ «Ὀρδόδοξος τύπος» 5/6/2015).
Δηλαδή ἡ πολιτεία ἐπέβαλε βαρύτατο πρόστιμο σέ ἀνθρώπους πού θέλησαν νά παραμείνουν πιστοί στίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις!!

Ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η   Π α ι δ ο φ ι λ ί α ς
Νομιμοποίηση τοῦ κόμματος τῶν Παιδοφίλων (PNVD) ἀπό τό Τοπικό Δικαστήριο τῆς Χάγης μέ ἀποτέλεσμα: Νά θεωροῦνται νόμιμες οἱ σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ἐνηλίκων καί ἀνηλίκων ἄνω τῶν 12 ἐτῶν! Ἐπί πλέον νά θεωρεῖται νόμιμη ἡ κατοχή παιδικοῦ πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ.
(ἐφημ. «Ὀρθόδοξος τύπος» 29/5/2015).

Λ α θ ρ ο μ ε τ α ν ά σ τ ε ς
Κανένας μας δέν ἔχει το δικαίωμα νά ἀρνηθεῖ τή βοήθεια σέ ἀνθρώπους πού καταφεύγουν στή χώρα μας κυνηγημένοι ἀπό τούς δικούς τους φανατικούς ὐπανθρώπους.
Πίσω ὅμως ἀπό τήν ὅλη αὐτή διαδικασία κρύβονται ἄνομα συμφέροντα καί ἀπάνθρωπες πράξεις, μπροστά στίς ὀποῖες μυωπάζει τό παγκόσμιο πολιτικό, οἰκονομικό καί θρησκευτικό κατεστημένο.
Διερωτᾶται κανείς, γιατί κανένας λαθρομετανάστης δέν καταφθάνει μέ ἀεροπλάνο ἤ τραῖνο; Διότι μόνο μέσω θαλάσσης μπορεῖ νά γίνει ἠ ἐκμετάλλευση αὐτῶν τῶν ἐξαθλιωμένων συνανθρώπων μας. Εἶναι γνωστά τά μέσα διακίνησης τῶν ἀνθρώπων, οἱ τόποι πού τούς συγκεντρώνουν, οἱ ἐγκληματίες πού τούς διακινοῦν, ἀκόμη καί αὐτοί πού ἀνήκουν στόν κρατικό μηχανισμό καί συνεργάζονται μαζί τους ἀλλά μένουν πάντα ἀτιμώρητοι!

Ἠ   κ α τ ά λ υ σ η   τ ῶ ν   Ὁ λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ῶ ν    Κ α θ ε σ τ ώ τ ω ν
Εἶναι εὔκολο καί φαντάζει δίκαιο μία χώρα μέ παγκόσμια ὑπεροπλία νά βομβαρδίσει μία ἄλλη, γιά νά καταλύσει τό ἀπάνθρωπο ὁλοκληρωτικό καθεστώς της.
Εἶναι ὅμως ἐξίσου ἀπάνθρωπο καί ἀποτελεῖ στίγμα γιά τόν πολιτισμό μας τό νά καταλύσουμε τήν ἐξουσία ἑνός δικτάτορα καί νά ἐγκαταλείψουμε τούς κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας νά ἀλληλοσπαραχθοῦν ἀπό τόν ἐμφύλιο.
Ποτέ μία τέτοια στρατιωτική ἐπέμβαση δέν ἔγινε γιά τό καλό τοῦ καταδυναστευομένου λαοῦ.

Σ τ ό   δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο   τ ῆ ς   π α γ κ ό σ μ ι α ς   ἱ σ τ ο ρ ί α ς ,   σ τ ά   π ό δ ι α   τ ο ῦ   δ ι κ α ι ο κ ρ ί τ η   Θ ε ο ῦ ,
Τ ό   λ ό γ ο   θ ά   δ ώ σ ο υ μ ε   π ρ ῶ τ α   ἐ μ ε ῖ ς   ο ἱ   δ ῆ θ ε ν   π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί   ἄ ν θ ρ ω π ο ι
Κ α ί   μ ε τ ά   ο ἱ   ἐ γ κ λ η μ α τ ί ε ς

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s