Τῆς χώρας ἡμῶν πιμπραμένης ἡμεῖς

Ἀ γ ο ρ ά ζ ο υ μ ε    α ὐ τ ο κ ί ν η τ α
Μέσα στόν Ἀπρίλιο τοῦ 2015 σημειώθηκε αὔξηση τῶν πωλήσεων αὐτοκινήτων κατά 43% (!) σέ σχέση μέ τό 2014, ποσοστό πού ἀποτελεῖ πανευρωπαϊκό ρεκόρ (ΒΗΜΑgazino 24/5/2015)

Ἀ σ χ ο λ ο ύ μ ε θ α   ὅ λ ο ι   μ έ   τ ό   μ α γ ε ί ρ ε υ μ α
– Οἱ μισές ἐκπομπές στήν ΤV ἀναφέρονται σέ αὐτό καί ἔχουν τή μεγαλύτερη τηλεθέαση
– Μία ἤ δύο τουλάχιστον ἀπό τίς κυριακάτικες ἐφημερίδες προσφέρει βιβλία γιά μαγείρευμα
– Οἱ μισές διαφημίσεις ἀφοροῦν μαγειρεύματα

Β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε   ὁ λ η μ ε ρ ί ς   σ τ ί ς    κ α φ ε τ έ ρ ι ε ς
– Ὅλα τά μαγαζιά κλείνουν ἐκτός ἀπό καφετέριες
– Στή θέση τῶν μισῶν μαγαζιῶν πού κλείνουν φυτρώνουν καφετέριες
– Τό ποσοστό πληρότητας αὐτῶν τῶν κέντρων εἶναι αἰσθητά αὐξημένο

Ἀ ν ο ί γ ο υ μ ε   μ α γ α ζ ι ά   d e l i v e r y
Παλαιά τό ἕτοιμο φαγητό ἦταν ἀπρόσιτο στόν φτωχό. Τώρα ἔγινε φθηνότερο ἀλλά δέν παύει νά στοιχίζει περισσότερο. Παρά ταῦτα «ὁ φτωχός Ἕλληνας» προτιμᾶ νά μή μαγειρεύει … ἄν καί εἶναι ἄνεργος

Ἐ ν ι σ χ ύ ο υ μ ε   τ ί ς   κ ά β ε ς
Κανένα τέτοιο μαγαζί δέν ἔκλεισε. Καί δέν πουλᾶνε μόνο πορτικαλάδες καί ἐμφιαλωμένα νερά!

Δ έ ν   β ρ ί σ κ ο υ μ ε   Ἕ λ λ η ν ε ς   τ ε χ ν ῖ τ ε ς
– Εἶναι τό ἴδιο ἀσυνεπεῖς ὅπως καί παλιά καί τό ἴδιο ἀκριβότεροι ἀπό τούς ἀνταγωνιστές τους ἀλλοδαπούς
– Οἱ ἀλλοδαποί κάνουν τά πάντα, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ξέχασαν καί πῶς νά κρατᾶνε τά ἐργαλεῖα

Δ έ ν   φ ο ρ ο λ ο γ ο ῦ μ ε   τ ο ύ ς   ἰ δ ι ῶ τ ε ς   ἀ λ λ ο δ α π ο ύ ς
Ἐλάχιστοι ἀπό αὐτούς ὑποβάλλουν φορολογική δήλωση

Ἀ λ λ ά ζ ο υ μ ε   τ ά   κ ι ν η τ ά   μ α ς   μ έ   τ ό   π α ρ α μ ι κ ρ ό
– Κανένας νέος δέν ἔχει μοδέλο παλαιότερο τῶν τριῶν ἐτῶν

Κ α τ α κ λ ε ί ς

Ἴδιον ὑπανάπτυκτου λαοῦ
Ἡ ἀνάνιψη μετά τήν καταστροφή

Advertisements

Οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ κ. Φίλη. Μία «εὐσεβής» ἔνσταση

Εἶπε ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλης στό κανάλι MEGA:
Εἶναι ἀπαράδεκτο νά γίνονται δεκτά μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους τό ἅγιο φῶς καί τά λείψανα τῶν ἁγίων. Αὐτά εἶναι «νεοειδωλολατρεία» καί παραπέμπουν στόν Μεσαίωνα. Πρόσθεσε δέ: Ἡ μεταφορά τῶν ἱ. λειψάνων σέ νοσοκομεῖο δέν ἀντικαθιστᾶ τήν ἰατρική.

Ἀ π ο ρ ί α   μ α ς
Ἔλαβε δεκάδες ἀπαντήσεις ἀπό τήν γραφίδα ἐπισήμων ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας (Ἱεραρχῶν, θεολόγων, κλπ) καί λοιπῶν χριστιανῶν.
Οἱ πάντες κατέκριναν αὐτά πού εἶπε καί ὄχι τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τά εἶπε ἤ τό σκοπό πού ἐξυπηρετοῦσαν αὐτά πού εἶπε.

Τ ο λ μ η ρ ή   ἀ ν τ ι π ρ ό τ α σ ή   μ α ς
Θά εὐχόμουν τά ἴδια νά ἔλεγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἤ κάποιος ἀπό τούς Ἱεράρχες μας. Τότε θά εἶχαν ἀξία, διότι καί θά ἀφόπλιζαν τόν κάθε κ. Φίλη ἀλλά καί θά ἐξυγίαιναν τόν τρόπο τοῦ θρησκεύεσθαι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Κ α ί   ἐ ξ η γ ο ῦ μ α ι
– Ὅταν ἡ Σαμαρεῖτις ρώτησε τόν Ἰησοῦ ποῦ πρέπει νά λατρεύουμε τόν Θεό, στόν ναό τῆς Ἱερουσαλήμ ἤ στό ὄρος Γαριζείν, ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν».
– Οἱ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους δέν ἔχουν καμμία σχέση πρός τήν πνευματική λατρεία, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν γίνονται μέ ἔξοδα τῶν ἐξαθλιωμένων οἰκονομικά πολιτῶν, ἀρκετοί τῶν ὁποίων εἶναι ἀλλόθρησκοι καί οἱ πλεῖστοι ἀδιάφοροι.
– Τά λείψανα τῶν ἁγίων δροῦν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μέ τήν ἐπαφή τους στά σώματα τῶν πιστῶν. Στή δεύτερη περίπτωση εὐεργετοῦν ἐλάχιστους παραθεωρώντας τίς ἀνάγκες τῶν λοιπῶν πιστῶν (π.χ. ἡ ἐπίσκεψη μόνο στό νοσοκομεῖο « Ἅγ. Σάββας»). Ἄλλως θά ἔπρεπε νά τεμαχίζονται καί νά μοιράζονται στοὐς πιστούς, κάτι πού συνέβαινε στούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους καί καταδικάσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μέσω τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Εἶχαν φθάσει οἱ πιστοί σέ τέτοιο σημεῖο παραφορᾶς, ὥστε προτοῦ πεθάνει ἕνας μάρτυρας, εὑρισκόμενος στίς τελευταῖες του στιγμές, τοῦ ἀποκολλοῦσαν τρίχες ἀπό τά μαλλιά καί τά γένια του γιά νά τά ἔχουν γιά φυλακτό («Λείψανα καί Τάφοι μαρτύρων» Ἀνδρ. Φυτράκη).
– Ἡ ἐπίκληση τῆς χάριτος τῶν ἁγίων δέν καταργεῖ τήν ἰατρική. Ποτέ δέν δίδαξε ὁ Χριστιανισμός τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν πιστῶν του μέσω τῆς ἀπραξίας. Ποτέ δέν συμβούλευσε τόν ναυαγό νά νή κολυμβήσει νά φθάσει στήν ἀκτή ἀλλά νά περιμένει τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. «Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου» εἶπε ὁ Ἰησοῦς.
– Ἐπικαλούμενοι τήν λύτρωση μέσω τῶν ἁγίων μέ ἀκραῖες συμπεριφορές δροῦμε ἀπαξιωτικά πρός τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί πρός τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου.

Ἄ ρ α   ἔ χ ε ι   δ ί κ α ι ο   ὁ   κ.   Φ ί λ η ς ;
– Δέν μετρᾶνε τά λόγια πού λές, ὅσο ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο τά λές. Ἄλλο νά νουθετῶ τό παιδί μου ἤ ἕνα μαθητή μου καί ἄλλο νά τόν ἐξευτελίζω. Ἄλλο νά τόν ἐλέγχω διακριτικά καί ἄλλο νά διακηρύττω δημόσια ὅτι ἔχει ἐκδηλώσεις ἀπολίτιστου καί ἀγροίκου.
– Οἱ ἀντιφάσεις τοῦ κ. Φίλη εἶναι καί ἡ αὐτομομφή του. Αὐτούς τούς ὁποίους μέμφεται, ἀπό αὐτούς ζήτησε ψῆφο καί σέ αὐτούς θέλει νά καταφύγει μέ δημοψήφισμα ἤ ἐκλογές, γιά νά τοῦ ὑποδείξουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά σωθεῖ ἡ χώρα!
– Ἐάν χαρακτηρίζει «νεοειδωλολατρεία» τήν ἀκραία συμπεριφορά τῶν πιστῶν πού βρίσκονται ὑπό τό κράτος ἄφατου πόνου, τότε πῶς θά χαρακτήριζε τήν συμπεριφορά τοῦ ἀρχηγοῦ του, πού πῆγε νά ζητήσει τήν εὐχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Πίστευε ὅτι ἐκπροσωποῦσε τό θεῖον; Τότε γιατί δέν βάπτισε τά παιδιά του; γιατί δέν τέλεσε θρησκευτικό γάμο; Τόν ἐπισκέφθηκε καιροσκοπικά γιά νά ἀγρεύσει τήν ψῆφο τῶν πιστῶν; Τότε ἔπαιξε θέατρο. Καί ὁ «μή νεοειδωλολάτρης» κ. Φίλης, γιατί δέν παραιτήθηκε;

Ἐ ν   κ α τ α κ λ ε ί δ ι
Ἡ προαγωγή ἑνός λαοῦ δέν γίνεται ὑβρίζοντάς τον ἤ ὑποτιμώντας τον, ὅταν δέν τόν ἔχεις ἀνάγκη.
Γίνεται μέ τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη σου πρός αὐτόν, μέ τήν ἐκτίμηση στό πρόσωπό του καί μέ τό παράδειγμά σου.

Ἡ Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα δέν ἀποτελεῖ μερίδα τοῦ Ἔθνους. Ἐκφράζει τό Ἔθνος

2 Μαΐου 1919. Ὁ στρατός μας ἀποβιβάζεται στή Σμύρνη …

Τό πρωί στίς 8:00 τό πολεμικό μας «Ἀβέρωφ» καί τό «Κιλκίς» καί ἡ «Λῆμνος» σημαιοστολισμένα μπαίνουν στό λιμάνι τῆς Σμύρνης. Ὅταν φάνηκε τό «Πατρίς» μέ τό στρατό μας τί ἀλαλαγμός! Τί σημαῖες! Τί λουλούδια! Τί δάκρυα! …

Ἡ σημαία τοῦ Συντάγματός μας μέ τήν ἐφόπλου λόγχη  καί τήν τιμητική φρουρά της. Ὁ μητροπολίτης Χρυσόστομος μέ τά κατάχρυσά του ἄμφια περιστοιχιζόμενος ἀπ’ τόν κλῆρο τῆς Μητροπόλεως γονατίζει καί φιλεῖ τή σημαία. Αὐτή τή στιγμή βρέχει λουλούδια …

Σέ διάστημα λίγων στιγμῶν μέγαρα, μαγαζιά, βερχανέδες, ἀμάξια, τράμ, βαπόρια, δρόμοι, ἄνθρωποι, ἔμψυχα καί ἄψυχα κινητά καί ἀκίνητα ἐκαλύφθησαν μέ τή γαλανόλευκη. Ποῦ βρέθηκαν τόσες σημαίες!! …

Οἱ κυρίες τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Σμύρνης ἀνέλαβαν τή φροντίδα νά χορηγοῦν τρεῖς φορές τήν ἐβδομάδα στούς στρατοπεδευμένους ἄνδρες γλυκίσματα. Ἐπῆγαν στό μεγάλο ζαχαροπλαστεῖο καί συμφώνησαν οἱ πάστες νά γίνονται πιό μεγάλες ἀπό τίς συνηθισμένες καί ἄς στοιχίζουν παραπάνω, διότι εἶπαν εἶναι γιά τά παιδιά μας …

Τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα στούς δρόμους πουλοῦσαν αὐγά μέ τήν εἰκόνα τοῦ Βενιζέλου …

Ἡ Μ. Ἀσία ἔπρεπε νά ἐλευθερωθεῖ καί νά ἐνωθεῖ μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα μετά ἀπό τόσες θυσίες καί παθήματα πού πέρασε. Καί ἔμεινε Ἑλληνική χάρις στό σχολεῖο καί στήν Ἐκκλησία. Χάρις στή γλώσσα καί στή θρησκεία. Χάρις στούς δασκάλους καί στούς ἰεράρχες»

(«Φωτεινή Γραμμή»  Ὀκτ. – Νοέμβρ. – Δεκ. 2014  σελ. 32-34)

Ἡ μεγαλωσύνη καί ἡ μεγαθυμία ἴδιον τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων

Ἡ ταλαίπωρη ἀγαπημένη μας Πατρίδα ἐκλιπαρεῖ τούς ἰσχυρούς συμμάχους της νά φανοῦν μεγάθυμοι καί γαλαντόμοι ἀπέναντί της, στίς δύσκολες στιγμές πού διέρχεται.

Τ ό   ἀ π α ι τ ο ῦ ν :
Ἠ πίστη στόν ἴδιο Θεό
Τά κοινά ἀνθρωπιστικά ἰδεώδη
Τό ἐγγενές αἴτημα τῆς ἠθικῆς.
Τά διδάγματα τῆς ἱστορίας, καί δή:

Α’)  Τ ό   τ έ λ ο ς   τ ο ῦ   Π ε λ ο π ο ν ν η σ ι α κ ο ῦ   Π ο λ έ μ ο υ
Μετά τήν παράδοση τῶν Ἀθηναίων οἱ Σπαρτιάτες δέν υἱοθέτησαν τήν πρόταση τῶν Κορινθίων, τῶν Θηβαίων καί πολλῶν ἄλλων ἀπό τούς συμμάχους των, πού ἤθελαν νά καταστραφεῖ ἡ Ἀθήνα καί νά πουληθοῦν οἱ Ἀθηναῖοι σάν δοῦλοι. Σεβόμενοι τήν ἱστορία καί τό μεγαλεῖο τῶν Ἀθηνῶν ἐπέβαλαν στούς ἠττημένους τούς ὄρους πού ἀποφάσισαν μόνοι τους.

Β’)  Τ ό   τ έ λ ο ς   τ ο ῦ   Β’   Π α γ κ ο σ μ ί ο υ   Π ο λ έ μ ο υ .
Τό συνολικό χρέος τῆς Γερμανίας ἔφτανε τό 1953 τά 30 δισεκατομμύρια μάρκα. Οἱ σύμμαχοι ἀποφάσισαν νά μειωθεῖ στό ποσό τῶν 10,3 δισεκατομμυρίων μάρκων. Ἐπίσης δέχθηκαν ἡ Γερμανία νά ἀποπληρώσει τίς ὀφειλές της σέ ἐτήτιες δόσεις ἕως τό 1980. Ἡ τελευταία δόση τῶν 276 000 000 εὐρώ πληρώθηκε τό 2010!

Μ έ   τ ή ν   ἑ ξ ῆ ς   δ ι α φ ο ρ ά   σ τ ό ν   ἀ π ε ι ρ ο σ τ ό   β α θ μ ό
Ἡ Ἑλλάδα κανένα δέν ἔβλαψε.
Ἀντίθετα ἡ Γερμανία: Κόστισε στήν ἀνθρωπότητα  30 000 000 νεκρούς.
Ἀναλυτικά:
Ἡ Σοβιετική Ἕνωση ἔχασε 20 600 000 ἀνθρώπους (13 600 000 στρατιῶτες καί 7 000 000 ἀμάχους)
Οἱ Ἑβραῖοι ἔχασαν 6 000 000
Ἡ Ἰαπωνία ἔχασε  1 500 000
Οἱ Δυτικοι Σύμμαχοι (Ἀμερική, Βρετανία, Γαλία) 1 200 000
Ἡ μικρή Ἑλλάδα 500 000.

Κ α ί   μ ί α   ἀ π ί σ τ ε υ τ η   λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α !
Ἡ χώρα πού κυρίως ἀντιδρᾶ εἶναι ἡ Γερμανία!!!

(στοιχεῖα ἀπό «Ἡ Γερμανική ἡγεμονία»  Ἠλία Θερμοῦ  ἐκδ. Τό Βῆμα  Ἀθήνα 2015  σελ. 130,  166-167).

Ἡ καταπίεση τῶν γυναικῶν κάτω ἀπό τόν πέπλο τῆς πλήρους ἰσοτιμίας

Σ τ ο ι χ ε ῖ α   Ἰ ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ   Σ τ α τ ι σ τ ι κ ῆ ς   τ ῆ ς   U N E S C O .

– Οὔτε μία στούς τρεῖς ἐρευνητές σήμερα δέν εἶναι γυναίκα.

– Μία σημερινή μαθήτρια Γυμνωσίου – Λυκείου ἔχει τρεῖς φορές λιγότερες πιθανότητες νά ἀποκτήσει διδακτορικό τίτλο στίς θετικές ἐπιστῆμες

– Συνεχίζει νά ὐφίσταται καί στίς μέρες μας «τό φαινόμενο τῆς γυάλινης ὀροφῆς». Δηλαδή τῆς συσσώρευσης τῶν γυναικῶν σέ χαμηλές βαθμίδες τῆς ἱεραρχίας, ἐνῶ στίς ὑψηλότερες πρωτοστατοῦν οἱ ἄνδρες

– Οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι στό 97,6 % εἶναι θέσεις ἀνδρῶν

– Ὁ Διεθνής Ὀργανισμός Ἐργασίας (ILO) τοῦ ΟΗΕ ἐκτιμᾶ ὅτι οἱ γυναῖκες θά συνεχίσουν νά ἀμείβονται λιγότερο ἀπό τούς ἄνδρες γιά τά προσεχῆ 70 χρόνια!

(περ. «Στούς ρυθμούς τῆς καρδιᾶς»  Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015

Ἀρτηριακή Ὑπέρταση. Τελευταῖα ἰατρικά δεδομένα

Στήν ἡλικία ἄνω τῶν 50 ἐτῶν ἡ πιθανότητα νά γίνει κάποιος ὑπερτασικός εἶναι μεγαλύτερη τοῦ 50-60%. Δηλαδή ἕνας στούς δύο ἤ καί περισσότερο! Τεράστιο ποσοστό.

Παλαιά οἱ νόσοι τῆς μεγάλης ἡλικίας δέν ἐνέπνεαν μεγάλη ἀνησυχία, διότι ὀ μέσος ὅρος ζωῆς ἦταν ἀρκετά πιό χαμηλός. Τότε ἡ ἡλικία τῶν 50 ἦταν κοντά στό τέρμα τῆς ζωῆς, τώρα βρίσκεται σχεδόν στή μέση. Ἄρα θά πρέπει νά δράσουμε προληπτικά καί χωρίς χρονοτριβή.

Τ ρ ό π ο ι   π ρ ο φ ύ λ α ξ η ς
Ἀποφυγή παχυσαρκίας
Ὑγιεινή διατροφή
Περιορισμένο ἁλάτι στό φαγητό
Ἄσκηση

Ἀ ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ α
– Στήν ἡλικία ἄνω τῶν 75 ἐτῶν οἱ συστολικές πιέσεις 150, ἀκόμη καί 160 (δηλαδή 15 καί 16) θεωροῦνται σήμερα φυσιολογικές. Ὁ γιατρός δέν πρέπει νά ἐπιδιώκει νά τίς χαμηλώσει, διότι δημιουργεῖ περισσότερα προβλήματα (δέν ὁμιλοῦμε γιά πολύ εἰδικές περιπτώσεις)

– Τά τελευταίου τύπου ἠλεκτρονικά πιεσόμετρα ἔχουν καταστεῖ ἀρκετά ἀκριβῆ καί ὡς πλέον εὔχρηστα συνιστῶνται γιά τήν καθημέραν πράξη. Νά προτιμῶνται τοῦ βραχίονα. Τοῦ καρποῦ δέν δίνουν πάντοτε σωστά ἀποτελέσματα.

– Γιά νά εἶναι σωστή ἠ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης θά πρέπει ὁ βραχίονας τοῦ ἀσθενοῦς νά βρίσκεται στό ὕψος τῆς καρδιᾶς καί ὄχι κρεμασμένος. Ἐπί πλέον νά εἶναι χαλαρός (νά ἀκουμπᾶ κάπου, στό τραπέζι, στό μπράτσο τοῦ καναπέ, σέ μαξιλάρι, κλπ. Εἶναι λάθος νά τόν κρατᾶ ὁ ἀσθενής ὁριζόντιο μέ τήν μυική του δύναμη)

– Ποτέ δέν μετρᾶμε τήν πίεση ἀμέσως μόλις καθήσουμε. Θά πρέπει νά περιμένουμε τουλάχιστον 5 λεπτά.

– Ἐάν βροῦμε τήν πίεση ὑψηλή, δέν πρέπει νά θορυβούμεθα. Νά μή σηκωθοῦμε ἀπό τή θέση μας καί νά τήν μετρήσουμε ἄλλες δύο φορές ἀνά 10 λεπτο. Ἡ μικρότερη εἶναι ἡ πιό σωστή.

(στοιχεῖα ἀπό περ. «Στούς ρυθμούς τῆς καρδιᾶς»  Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015)

Ἡ δεινοπαθοῦσα Ἐλλάς καί οἱ πολιτικοί της

– Ποιό κόμμα μπορεῖ νά σώσει τή χώρα μας στίς δύσκολες αὐτές στιγμές; Ποιά ἰδεολογία;

– Βαρύς ὀ λόγος ἀλλά ἐλάχιστο ρόλο παίζουν αὐτά. Ἡ οὐσία εἶναι: ποιοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου εἶναι οἱ πολιτικοί μας, σέ ποιές ἠθικές ἀξίες πιστεύουν καί κατά πόσον εἶναι διατεθειμένοι γιά θυσίες.

– Ἡ δημοκρατία τῆς κλασσικῆς Ἀθήνας ἦταν ἑνός ἀνδρός ἀρχή.
Καί οἱ τύραννοι τῆς ἴδιας ἐποχῆς ἦταν πολλάκις εὐεργέτες τῶν λαῶν τους, ἀρκετοί δέ ἀπό αὐτούς ἔφεραν τόν τίτλο τοῦ σοφοῦ.

– Στή σημερινή ἐποχη ποιός εἶναι καλλίτερος, ὁ καπιταλισμός ἤ ὁ σοσιαλισμός;
Ἄς ἀφήσουμε τόν Τσῶρτσιλ νά ἀπαντήσει:
«Ὁ Καπιταλισμός ἔχει ἕνα μόνο ἐλάττωμα, τήν ἄνιση κατανομή τοῦ πλούτου.
Ὁ Σοσιαλισμός ἔχει ἔνα σταθερό προτέρημα, τήν ἴση κατανομή τῆς φτώχειας»!

Κ ρ ι τ ι κ ή   τ ῆ ς   σ η μ ε ρ ι ν ῆ ς   Κ υ β έ ρ ν η σ η ς

– Ἀνέλαβε τήν κυβέρνηση τοῦ σκάφους τῆς χώρας μέ 4-5 καπετάνιους στό τιμόνι!
Ἐκτός αὐτῶν, ἄλλος τραβάει μέ ἕνα κόκκινο ρυμουλκό τό πλοῖο πρός τά πίσω, ἄλλος δεξιά καί ἄλλος ἀριστερά καί ὁ πιό ὑπεύθυνος, τήν ὥρα τῆς τρικυμίας, κάνει ἄσεμνες χειρονομίες, κυκλοφορεῖ σάν νά εἶναι στήν παραλία καί προβάλλει ναρκισσιστικά τόν ἐαυτό του ἀντί γιά τά προβλήματα τῆς χώρας.

– Ἔταξε τόσα πού θά ζαλισθεῖ ἀπό τίς πολλές κολοτοῦμπες

– Χειρίζεται τά θέματα μέ πρωτοφανή ἐπιπολαιότητα καί ἄνευ στοιχειώδους προετοιμασίας: Βρίζει ἐκεῖνον ἀπό τόν ὁποῖο θά ζητήσει δανεικά. Ἀποφυλακίζει τό φονιά τοῦ πρέσβη ἐκείνου τοῦ κράτους, ἀπό τό ὁποῖο ζητᾶ ὐποστήριξη καί χειρονομεῖ ἄσεμνα εἰς βάρος τῶν ἰσχυρῶν  τῶν ὁποίων ζητᾶ τήν προσατσία.

– Ὑποτιμᾶ καί περιφρονεῖ τόν λαό πού τόν ψήφισε. Λοιδωρεῖ τήν πίστη του, μέμφεται τήν κοινωνική συμπεριφορά του καί στέκεται ψυχρή καί ἀνάλγητη στίς ψυχικές του ἀνάγκες.

– Ὅρισε ἄτομα στίς πλέον ὐπεύθυνες θέσεις τόσο κενόδοξα, τόσο «ξύλινα», τόσο ἀναχρονιστικά καί «ἄκαμπτα»!

Ἄ ς   π ο ῦ μ ε   κ α ί   τ ά   κ α λ ά

– Καμμία Κυβέρνηση μέχρι τώρα δέν σήκωσε τό ἀνάστημά της γιά νά προστατεύσει τούς πτωχούς καί ἀναξιοπαθοῦντες. Ὅλες χίλιους νόμους ψήφιζαν καί ἄλλες τόσες διατάξεις, γιά νά καλύψουν «τά δικά τους παιδιά» καί τήν καθεστηκυίαν τάξιν.

– Ὅλες οἱ μέχρι τώρα Κυβερνήσεις διεκήρυτταν προεκλογικά τήν πίστη τους στά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη καί μετεκλογικά ὑπέκυπταν  στόν «ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου».

– Ὅλοι οἱ «πιστοί»  πολιτευόμενοι ἦταν ξένοι καί ἀνάλγητοι ἔναντι τῶν ἐν Χριστῶ ἀδελφῶν τους καί ἦλθαν οἱ δῆθεν ἄπιστοι νά ἀγκαλιάσουν τούς «ἀδελφούς τους τούτους τούς ἐλαχίστους»: νά μή τούς μειώσουν τή σύνταξη, νά μή κόψουν τό ἠλεκτρικό ρεῦμα σέ κανένα, νά  ἐπαναπροσλάβουν ὅλους στίς ἐργασίες τους, κλπ.

– Καμμία Κυβέρνηση μέχρι τώρα δέν διακήρυξε, ὄτι θά παλαίψει γιά τά δικαιώματα τῶν φτωχῶν καί ἀναξιοπαθούντων μέχρι τέλος, μέ ὄποιο κόστος συνεπάγεται αὐτό.

– Καμμία Κυβέρνηση μέχρι τώρα δέν φώναξε στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς: Φτάνει πιά. Ἔλεος!  Ἤ θά γίνετε πιό ἐπιεικεῖς ἤ θά πέσουμε αξιοπρεπῶς παρασύροντας στό διάβα μας ὄλο τόν ἄθλιο καί ψεύτικο κόσμο σας.