Ἡ ἀνοχή στήν ἀσυδοσία δέν εἶναι ἀρετή. Εἶναι ἐκφυλισμός

ΑΠΕΡΓΟΙ

–  Νά ἐλέγχεται ἡ μεθόδευση κήρυξης τῆς ἀπεργίας:
Πόσοι ἀποφάσισαν, Τί ὥρα βγῆκε ἡ ἀπόφαση (μετά τά μεσάνυχτα;), Τί ποσοστό ἐκπροσωποῦν οἱ θετικές ψῆφοι ἐπί τοῦ συνόλου τῶν ἐγγεγραμμένων, σέ πόσους διαφωνοῦντες ἀπαγορεύτηκε νά ἀκουσθεῖ ἡ γνώμη τους(!) κλπ.

–  Νά μήν ἔχει κανένας τό δικαίωμα νά ἐμποδίζει τούς ἀπεργοσπάστες

–  Νά τιμωροῦνται αὐστηρά καί ἄμεσα οἱ βανδαλισμοί, νά χρεώνονται δέ διπλάσια οἱ ζημιές σέ ἐκείνους πού τίς προκαλοῦν

–  Νά ὑπάρχουν περιορισμοί γιά ὁρισμένα εἴδη ἀπεργιῶν (γιατροί, ἐκπαιδευτικοί στήν περίοδο τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων ἤ τῶν διαγωνισμῶν, ὑπάλληλοι μουσείων κατά τήν θερινή περίοδο, ὑπάλληλοι συγκοινωνιακῶν μέσων, κλπ)

–  Νά μήν βλάπτονται τά μέσα κοινῆς ὠφελείας, κλπ.
Ἀποκλεισμοί ἐθνικῶν ὁδῶν, λιμένων, ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, ἀρχαιολογικῶν χώρων,
κλπ

–  Νά ὑπάρχει περιορισμός στήν χρονική διάρκεια, ἀνἀλογα μέ τό εἶδος τῆς ἀπεργίας, ὅπως π.χ τῆς μή ἀποκομιδῆς τῶν σκουπιδιῶν.

Ἡ   ἀ π ε ρ γ ί α   ἔ χ ε ι   τ ή ν   ἔ ν ν ο ι α   τ ῆ ς   δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς   κ α ί   ὄ χ ι   τ ῆ ς    γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ς  !

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ

– Ὅποιος λερώνει, ἀτιμάζει ἤ καταστρέφει δημόσιο χῶρο, εὐαγές ἤ δημόσιο ἵδρυμα, δημόσια ἤ ἰδιωτική περιουσία, κλπ
Νά τιμωρεῖται αὐστηρά καί ἄμεσα μέ συνοπτικές διαδικασίες
Νά πληρώνει διπλάσια ἀπό τά καταστραφέντα
Νά ὑποχρεώνεται νά διορθώσει μέ δικό του κόστος τή βλάβη, ὅπου αὐτό εἶναι δυνατόν

–  Ὅποιος καταστρέφει πινακίδες σήμανσης ὁδῶν
Νά τιμωρεῖται ἄμεσα καί αὐστηρά
Νά πληρώνει τό κόστος ὄχι μόνο τῆς καταστραφείσης πινακίδας ἀλλά καί ἄλλων δύο ἤ τριῶν
Νά τοῦ ἀφαιρεῖται τό δίπλωμα ὁδήγησης γιά ἕνα χρόνο
Νά σημειώνεται ἡ ἄδεια ὁδήγησής του, καί τόν ἑπόμενο χρόνο πού θά ὁδηγεῖ νά πληρώνει διπλάσια πρόστιμα γιά τίς τυχόν παραβάσεις του

–  Ὅποιος πετάει σκουπίδια στό δρόμο
Νά ὑποχρεοῦται νά καθαρίζει μερικά χιλιόμετρα ὁδῶν ἀπό τά ἀπορρίματά τους (ὅπως στό ἐξωτερικό)
Τό ἴδιο νά ἰσχύσει καί γιά ἐκείνους πού ἔχουν σκύλους καί τούς ἀφήνουν νά λερώνουν ὁπουδήποτε

–  Βανδαλισμός εἶναι ἀκόμη
Τό νά περνᾶς καί νά κόβεις ἀπό τήν ὁποιαδήποτε μάνδρα τά ἄνθη πού σοῦ εἶναι προσιτά ἤ τούς καρπούς τῶν δένδρων σέ ἀφύλακτα κτήματα
Τό νά κόβεις ἀπό τά χωράφια σωρούς ἀπό ἀνθισμένα φυτά καί μετά ἀπό λίγη ἀπόσταση νά τά πετᾶς
Τό νά βρωμίζεις τούς δημόσους χώρους καί γενικά τήν ὕπαιθρο

Τ ό   μ έ γ ε θ ο ς  τ ῶ ν   β α ν δ α λ ι σ μ ῶ ν ,  π ο σ ο τ ι κ ά   κ α ί   π ο ι ο τ ι κ ά ,   δ ε ί χ ν ε ι   τ ή ν  ἀ π ό σ τ α σ η   τ ῆ ς   κ ο ι ν ω ν ί α ς   μ α ς   ἀ π ό   α ὐ τ ή ν   τ ῶ ν   π ρ ω τ ο γ ό ν ω ν.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s