Ἡ μορφή τοῦ Ἰούδα Α’

«Ὀψίας δέ γενομένης ἀνέκειτο (ὁ Ἰησοῦς) μετά τῶν δώδεκα μαθητῶν. καί ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι εἶς ἐξ ὐμῶν παραδώσει με»  (Ματθ. κστ,21).

Ὁ Ἰησοῦς βουτάει πατρικά ἕνα τεμάχιο ἄρτου στό πιάτο μέ τό φαγητό καί τοῦ τό προσφέρει. Ὁ Ἰούδας δέν ἀντέχει νά παραμείνει ἄλλο καί φεύγει.
«ἦν δέ νύξ»

«Χαρακτηριστική ἡ ὥρα. Ἔξω τό βαθύ σκοτάδι, περιβάλλον ὅ,τι πιό ταιριαστό μέ τήν ψυχή τοῦ προδότη Μαθητή, ἐνῶ μέσα στό ὑπερῶο τό φῶς. Ἔξω τό σκότος τῆς κόλασης, μέσα τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον. Στό δῶμα τό μυστήριο τῆς ζωῆς πού τελεῖται μέ τό μυστικό αὐτό δεῖπνο καί ἔξω ὁ θάνατος πού καταλύει τά πάντα καί θά ἀπειλήσει ἐντός ὀλίγου καί αὐτόν τόν Θεό! Ποιός ἄφρων τόν προσεγγίζει ἄφοβα, ποιός ἀρνεῖται τήν ζωή, ποιός παραγνωρίζει, ἀψηφᾶ καί ἀπεμπολεῖ τήν σωτηρία του; Εἶναι αὐτός πού τρέχει μέσα στή νύχτα πού τόν καλύπτει μέ τό χρῶμά της, αὐτός πού ἐγκαταλείπει τόν Θεό καί ταυτίζεται μέ τόν διάβολο («καί ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστίν»), αὐτός πού καταφεύγει στούς ἀρχιερεῖς γιά νά καταδώσει τόν Ἰησοῦ. «Καλόν ἦν αὐτῶ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος»

(«Ἰωνάς, Ἰωάννης Ἰούδας»  ἐκδ. Γρηγόρη  Ἀθήνα 2014  σελ. 190)

Advertisements

Κρίνεται ὁ Χριστιανισμός καί εἰδικά ἡ Ὀρθοδοξία

Ἐλἀχιστες ἡμέρες ἀπομένουν γιά τήν Μ. Ἑβδομάδα.
Ὁ Ἰησοῦς θά ὁδηγηθεῖ καί πάλι στό Σταυρό ἀπό τούς σταυρωτές του.

Ἐφέτος τοῦ παρουσιάζουν οἱ πιστοί του καί μία ἔκπληξη. Ἀνάμεσα στούς σταυρωτές του θά συγκαταλέγονται καί Πατριάρχες, μοναχές, κλπ.

Π α τ ρ ι α ρ χ ε ῖ ο   Ἱ ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν
Γιά 10η (ναί δεκάτη!) συνεχῆ χρονιά ὁ πρώην Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖος βρίσκεται ἀκόμη ἔγκλειστος μέσα στό Πατριαρχεῖο.
Τόν ἐκθρόνησε ὁ νῦν Πατριάρχης κ. Θεόφιλος ὀ Γ’, χωρίς δίκη.

Ὁ πρώην Πατριάρχης συνεχίζει νά βρίσκεται φυλακισμένος δίπλα στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τόν … ἀδελφό του Πατριάρχη (!), ὁ ὁποῖος:
– Τοῦ ἔχει στερήσει τήν ἔξοδο
– Τοῦ ἔχει ἀπαγορεύσει τήν ἐπικοινωνία μέ συνανθρώπους του
– Διαδίδει ὅτι δέν βρίσκεται μέσα στό Πατριαρχεῖο
– Τοῦ στερεῖ τήν τροφή. Ὁ Πατριάρχης τρέφεται καθημερινά ἀπό ἕνα εὐσεβῆ  μ ο υ σ ο υ λ μ ᾶ ν ο , ὁ ὁποῖος τοῦ γεμίζει τό καλάθι πού κατεβάζει ὁ πρώην Πατριάρχης ἀπό τό παράθυρο τοῦ κελλιοῦ του!!!
(Ἐπιστολή μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου πρός τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον Γ’)

Σ τ ή   Μ η τ ρ ό π ο λ η   Μ ε σ σ η ν ί α ς :
Συγκεκριμμένα στή μονή Καλογραιῶν, οἱ μοναχές  ἀλληλομισοῦνται σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε  ἀλληλοϋβρίζονται καθημερινά καί  «τσακώνονται» μέ ἀποτέλεσμα νά τραυματίζονται καί νά καταλήγουν στό νοσοκομεῖο. Μάρτυρες αὐτῆς τῆς απαράδεκτης καί προσβλητικῆς γιά τήν Ἐκκλησία κατάστασης ἡ τοπική Ἀστυνομία καί ὁ ἁρμόδιος Εἰσαγγελέας!
(www.amen.gr/article 21057)

Ἐ ρ ω τ ῶ:
Γιά νά ἀλλαξοπιστήσει κάποιος, τί παραπάνω χρειάζεται;

Τελευταῖα δεδομένα γιά τήν Παχυσαρκία

Ἡ παχυσαρκία δημιουργεῖ «ὑ π ο θ α λ α μ ι κ ή  β λ ά β η  φ λ ε γ μ ο ν ώ δ ο υ ς  τ ύ π ο υ»
Δηλαδή:
– Οἱ παχυντικές τροφές λόγω τῆς φλεγμονῆς δημιουργοῦν μία γλοιώδη μεμβράνη στόν ὑποθάλαμο τοῦ ἐγκεφάλου
– Ὁ ὑποθάλαμος ἔχει τό κέντρο τοῦ κορεσμοῦ, τό κέντρο δηλαδή τό ὁποῖο δίνει τήν πληροφορία ὅτι χορτάσαμε. Μέ τή μεμβράνη πού δημιουργεῖται  ἡ πληροφορία βγαίνει δυσκολώτερα καί ἑπομένως ἀργεῖ νά δοθεῖ.
– Ἐπειδή ἀργεἰ νά δοθεῖ, ὁ  παχύσαρκος ἀργεῖ νά ἐνημερωθεῖ ὅτι χόρτασε καί τρώει περισσότερο
– Τρώγοντας περισσότερο δημιουργεῖ μεγαλύτερη φλεγμονή στόν ὑποθάλαμο, μεγαλύτερη γλοιώδη ἐπικάλυψη
– Καί ὁ φαῦλος κύκλος συνεχίζεται.

Ἡ παχυσαρκία μειώνει τή λειτουργία τοῦ « κ έ ν τ ρ ο υ   ἀ ν τ α μ ο ι β ῆ ς » (reward system)
Δηλαδή:
– Τό σύστημα αὐτό δίνει τήν αἴσθηση τῆς εὐχαρίστησης καί τῆς ἀπόλαυσης τῆς τροφῆς.
– Ἡ παχυσαρκία μειώνει τή λειτουργία τοῦ συστήματος αὐτοῦ καί ἔτσι ὁ παχύσαρκος τρώει περισσότερο γιά νά εὐχαριστηθεῖ τό ἴδιο μέ τούς ἄλλους
– Τρώγοντας περισσότερο παχαίνει καί περισσότερο
– Καί ὀ φαῦλος κύκλος συνεχίζεται

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :
Ἐάν δέν βασανισθεῖ ὁ παχύσαρκος νά χάσει βάρος,
εἶναι καταδικασμένος ὄχι μόνο νά παραμένει παχύς,
ἀλλά νά παχαίνει διαρκῶς καί περισσότερο

(στοιχεῖα ἀπό τό περιοδ. «Καρδιά καί Ἀγγεῖα»  Ἰαν. – Φεβρ  2015  τόμος ΧΧ  τευχ. 1  σελ. 38)

Ἡ Ἐκκλησία … ἔλυσε τά προβλήματα τῶν ἀναξιοπαθούντων τέκνων της

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέλυσε στούς συνοδικούς πώς ἔλαβε διαβεβαιώσεις τόσο ἀπό τόν κ. Τσίπρα ὅσο καί ἀπό τούς ὐπουργούς … πώς δέν πρόκειται νά θιγοῦν τά δικαιώματα πού ἔχει μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία (μισθοδοσία κλήρου, φορολόγηση περιουσίας, κλπ)» !

(ἐφημ «Ὀρθόδοξος Τύπος»  20/3/2015  σελ. 6η)

Πρῶτες Βοήθειες. Ὑστερία

– Ὑστερία εἶναι ἡ νοσηρή κατάσταση νέων ἀνθρώπων, κυρίως γυναικῶν, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μέ ποικίλους τρόπους πού ὑποδύονται ἄλλες νόσους.
–  Ἔχει συνήθως σχέση μέ τήν ἥβη καί τήν κλιμακτήριο
– Ἐμφανίζεται ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὑπό μορφήν κρίσεων, κυρίως μετά ἀπό συγκίνηση.

Κ ύ ρ ι α   σ υ μ π τ ώ μ α τ α
– Αἴσθημα δύσπνοιας, μεγάλη καταβολή δυνάμεων, αἴσθημα σύσφιγξης στό λάρυγγα (ὑστερικός κόμπος), αἱμωδίες ἄκρων, ἀναφυλλητά, κραυγές, ἄσκοπες κινήσεις
-Χαρακτηριστικό: Ἡ ἀσθενής χάνει τό θάρρος της καί νομίζει ὅτι κινδυνεύει νά πεθάνει, γι’ αὐτό καί ζητάει ἀπελπισμένα βοήθεα.
-Πολλές φορές ὅλα αὐτά καταλήγουν σέ κλάμματα, τά ὀποῖα … «λυτρώνουν» ἐν μέρει τήν ἀσθενῆ.

Σ η μ ε ί ω σ η
Παρά τά ἔντονα καί θορυβώδη συμπτώματα ἡ ἀσθενής δέν κινδυνεύει. Αὐτό θά πρέπει νά τό γνωρίζουν οἱ οἰκεῖοι της, διότι συμπάσχουν καί ἀγωνιοῦν τό ἴδιο μέ αὐτήν.

Θ ε ρ α π ε ί α
– Ἐπίμονη καί συνεχής ψυχική ὑποστήριξη (καθησύχαση τῆς ἀσθενοῦς, συμπαράσταση στήν κρίση της, ἀπόσπαση τῆς προσοχῆς, κλπ)
– Πίεση στήν περιοχή τῶν ὠοθηκῶν (ἐκεῖ πού ἑνώνεται ὁ μηρός μέ τόν κορμό τοῦ σώματος).
– Σύσσφιγξη τῶν θηλῶν τών μαστών μέ τά δάκτυλά μας μέχρι νά πονέσει ἡ ἀσθενής.

Ὑ π ’  ὄ ψ ι ν
Ἐάν δέν δείξουμε τό ἐνδιαφέρον μας καί δέν ἀσχοληθοῦμε σοβαρά μέ τό πάσχον ἄτομο, ὄχι τήν ὥρα τῆς κρίσης ἀλλά στό ἄμεσο μέλλον, τότε διατρέχει τόν κίνδυνο νά τό ξαναπάθει. –   – Εἶναι δύσκολη ἡ βοήθειά μας, διότι ἀφορᾶ τόν τρόπο ζωῆς τοῦ ἀτόμου αὐτοῦ, τίς ἐρωτικές του σχέσεις( ἤ ἀκόμη πιό σωστά τούς ἐρωτικούς του πόθους καί προβληματισμούς), τό κοινωνικό του περιβάλλον, τίς μαθησιακές του δυσκολίες, τίς ἐργασιακές συνθῆκες, κλπ.
– Δέν εἶναι ἀπαραίτητο ἀλλά συνιστᾶται ἐπίσκεψη σέ ἰατρό πρός καλλίτερη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος καί πρόληψη
– Ὅσο πιό γρήγορα ὡριμάζει σεξουαλικά ἕνα ἄτομο, τόσο περισσότερο εἶναι ἐπιρρεπές στήν ὑστερία

Τό ἀνάστροφο Νταηλίκι (Bullying)

Κύριο χαρακτηριστικό τοῦ Bullying εἶναι ἡ καταπίεση τοῦ ἀδυνάτου ἀπό τόν δυνατό, καί μάλιστα τίς περισσότερες φορές χωρίς ἰδιαίτερο λόγο, ἔτσι γιά ἐπίδειξη.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα ἄλλο εἶδος bullying, ἡ καταπίεση τοῦ δυνατοῦ ἀπό τόν ἀδύνατο. Σέ αὐτή τήν περίπτωση τό κακό δέν εἶναι εὔκολο νά ἐπιτευχθεῖ, γι’ αὐτό γίνεται ὕπουλα καί μακροχρόνια.

Σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ε ς   π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς
– Ἀθέμιτος ἀνταγωνισμός στό χῶρο ἐργασίας:
Κατάληψη ἀπό τόν ἀνίκανο ὑπεύθυνης θέσης μέ μέσο. Συκοφαντίες εἰς βάρος τοῦ ἱκανοτέρου, ὕπουλες μεθοδεύσεις γιά νά ἐνοχοποιηθεῖ, κλπ.

– Οἰκογενειακά προβλήματα μεταξύ ἀδελφῶν:
Ὁ ἀδελφός πού ὐπερέχει τῶν ἄλλων γίνεται στόχος. Τόν μάχονται οἱ ἄλλοι ἀδελφοί, τόν συκοφαντοῦν καί πάντοτε λαμβάνουν ἀποφάσεις τέτοιες πού νά τόν βλάψουν, ἔστω καί ἄν ὐποστοῦν καί οἱ ἴδιοι μεγάλη βλάβη. Σέ αὐτό ὀφείλεται ἡ διάλυση σπουδαίων ἑταιρειῶν, οἱ ἀναξιοποίητες κοινές κληρονομικές περιουσίες, κλπ.

– Οἰκογενειακά προβλήματα ἐξ ἀγχιστείας:
Πόσα ζευγάρια νέων, εὐτυχισμένων κατά τά ἄλλα ἀτόμων, δέν διαλύθηκαν  ἀπό αὐτή τήν αἰτία! Ἡ ἀνύπανδρη ἀδελφή μισεῖ θανάσιμα τή νύφη της, ἡ νύφη τήν πεθερά καί τό ἀντίστροφο, κλπ

– Ἀθέμτος ἐπαγγελμαικός ἀνταγωνισμός:
Εἶναι ἀμέτρητα τά παραδείγματα ἀπρεποῦς συμπεριφορᾶς ἀκόμη καί στό ἐπίπεδο τῶν ἰατρῶν!

– Ἀπαράδεκτη συμπεριφορά μεταξύ φίλων.
Ἀπίστευτο καί ὅμως πολύ συνηθισμένο. Αὐτός πού διακρίνεται στήν παρέα στοχοποιεῖται συνειδητά ἤ καί ἀσυνείδητα. Ὅλοι γενικά συμφωνοῦν … νά τόν βγάλουν ἀπό τή μέση (ὄχι βέβαια μέ ἔγκλημα). Τόν σνομπάρουν, μονίμως προτείνουν τά ἀντίθετα μέ αὐτόν, ἔχουν τώρα ὅλοι διαφορετικά γοῦστα. Σέ δεύτερο χρόνο συγκεντρώνονται … ἐν ἀπουσία του καί ἐάν δέν θέλει νά τό καταλάβει, τότε βρίσκουν τόν ἄκομψο τρόπο ἤ τόν πλέον ἀγροῖκο γιά νά τοῦ τό γνωστοποιήσουν!

– Κομπλεξική συμπεριφορά ἔναντι ἐκείνου πού θά τολμήσει νά διακριθεῖ στόν κόσμο τῶν Γραμμάτων ἤ τῆς Τέχνης.
Μία ἔνοχη σιωπή δημιουργεῖται γύρω του καί ἀπό τό πιό οἰκεῖο του περιβάλλον, πού δείχνει τήν μικρότητα ἀλλά καί τό χαμηλό πολιτιστικό ἐπίπεδο, στό ὁποῖο ἀκόμη βρισκόμαστε.

Σοφά ἀποφθέγματα

– Φοβοῦ τά τελειότερα ἐκ τῶν θηρίων, καί τούς ἡμιτελεῖς ἐκ τῶν ἀνθρώπων. Ἐκεῖνα καθιστᾶ θρασύτερα ἡ τελειότης των, τούτους πανουργοτέρους ἡ ἀτέλειά των.

– Μή ἐμπιστεύεσαι εἰς τήν ὅρασιν τοῦ ἀνθρώπου. Σπανιώτατα ἀντιλαμβάνεται ὅπως βλέπει. Συνηθέστατα βλέπει ὅπως ἀντιλαμβάνεται.

– Φοβοῦ τάς πληγάς τῶν φίλων. Αὐτοί γνωρίζουν ποῦ πονεῖς περισσότερον.
Μή φοβοῦ τάς ἐπιδημίας καί τούς λοιμούς. Εἶναι ὀξεῖς ἀλλά παρέρχονται. Αἱ χειρότεροι νόσοι εἶναι αἱ ἐνδημικαί

– Ἐάν ἀκούσεις νά λέγουν, ὅτι ἡ τιμή εἶναι χρῆμα καί πλοῦτος, μή τό πιστεύσεις. Πλοῦτος  εἶναι δι’ ἐκείνους πού τήν ἔχουν. Χρῆμα δι’ ἐκείνους πού τήν ἔχασαν

– Ἀπό τήν ἀλήθειαν, ἥτις λέγεται ὅταν δέν πρέπει, νά προτιμᾶς καί αὐτό τό ψεῦδος, τό ὁποῖον λέγεται ὅταν πρέπει

(«Χρυσή καί Σιδηρά Διαθήκη»  Πολ. Δημητρακόπουλου  ἐκδ. Πάν  Ἀθῆναι  σελ. 36-48)