Πρῶτες Βοήθειες. Αἱμορραγία

– Κατάκλιση τοῦ ἀσθενοῦς μέ τό κεφάλι λίγο χαμηλότερα, γιά νά διατηρήσουμε τήν αἱμάτωση τοῦ ἐγκεφάλου.

– Πίεση τοῦ σημείου πού αἱμορραγεῖ μέ πολλές γάζες ἤ μέ ὁποιοδήποτε καθαρό ὕφασμα (ἐλλείψει γαζῶν).
Προσοχή: Δέν ἀντικαθιστᾶμε ποτέ τίς γάζες, ὅσο ματωμένες καί ἄν εἶναι, διότι ἔτσι παρεμποδίζεται ἡ λειτουργία αἱμόστασης τοῦ ὀργανισμοῦ (δημιουργία θρόμβου). Ἁπλῶς προσθέτουμε νέες γάζες.

– Ἐφαρμογή πιεστικοῦ ἐπιδέσμου
Προσοχή: Τόν ἐπίδεσμο θά τόν σφίγγουμε μέχρι τοῦ σημείου νά μήν καταργεῖται ἡ περιφερική ἀρτηρία τοῦ ἄνω ἤ κάτω ἄκρου (εἶναι εὔκολο μέ λίγη προσπάθεια νά ψηλαφηθεῖ ὁ σφυγμός). Ἐάν δέν ὑπάρχει σφυγμός,τότε δέν αἱματώνεται τό ἄκρο.

– Ἐάν ἡ αἱμορραγία εἶναι μεγάλη καί κινδυνεύει ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τότε, καί μόνο τότε, πιέζουμε ἔντονα τήν αἱμορροοῦσα περιοχή, ἔστω καί ἄν καταργηθεῖ ὁ σφυγμός, ἀλλά προσοχή:
Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά χαλαρώνουμε τήν περίσφιξη κάθε 15 λεπτά τῆς ὥρας, γιά 1 – 2 λεπτά, ἔστω καί ἄν ἔχουμε λίγη ἀπώλεια αἵματος, διότι ἀλλιῶς κινδυνεύει νά νεκρωθεῖ τό ἄκρο.

– Θέρμανση τοῦ πάσχοντος μέ κλινοσκεπάσματα καί ὄχι μέ θερμοφόρα οὔτε καί νά περιμένουμε νά ζεσταθεῖ μέ τήν θερμοκρασία τοῦ δωματίου.

– Ἐάν ὁ ἀσθενής εἶναι πολυτραυματίας καί δέν γνωρίζουμε τίς κακώσεις πού ἔχει ὑποστεῖ, τότε ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορά του παρά μόνο μέ ἀσθενοφόρο. Ἀλλιῶς κινδυνεύει νά ὑποστεῖ μεγἀλες βλάβες καί ἴσως ἀνεπανόρθωτες.
Τότε μόνο τόν μετακινοῦμε μέ τήν μεγίστη προσοχή καί ὅσο πιό ἤπια μποροῦμε, ὅταν κινδυνεύει ἡ ζωή του ἀπό τήν αἱμορραγία.

Advertisements

Στήν καμπή πού βρίσκεται ἡ χώρα μας

Ἀνεξάρτητα πρός τίς πολιτικές τοποθετήσεις ἐκάστου, θά πρέπει νά φανοῦμε «μεγάλοι», ὑπεράνω μικροτήτων, στίς δύσκολες καί καταλυτικές αὐτές ἡμέρες πού ζεῖ ἡ πατρίδα μας. Νέοι ἄνθρωποι πρωτοδοκιμαζόμενοι ἀλλά καί ἄλλοι ἡλικιωμένοι δίπλα τους, καταξιωμένοι στόν χῶρο, ἀποπειρῶνται νά μᾶς σώσουν. Ὅλοι αὐτοί θά πρέπει νά στηριχθοῦν, μέ τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὅτι δέν θά εἶναι φοβερά ἐπιπόλαιοι καί τόσο σύντομα ἀνακόλουθοι.

Δυστυχῶς στόν τόπο μας, ὅσο πιό ξηρός καί ἄγονος εἶναι, τόσο εὐκολώτερα φύονται τά πάθη καί οἱ μικρότητες. Ἡ ἱστορία πάντοτε διδάσκει. Τό ἀκατόρθωτο μπορεῖ νά γίνει κατορθωτό κάτω ἀπό τήν ἰσχύ σπουδαίων ἀνθρώπων πού ποτέ δέν ἔπαυσε νά γεννᾶ αὐτἠ ἡ γῆ.
Μετά τήν ἐθνική καταστροφή τοῦ 1922 ἡ φτωχή Ἑλλάδα τῶν 5 500 000 ἀνθρώπων κλήθηκε νά θρέψει ἄλλους 1. 300 000, ρακένδυτους καί ἀνέστιους. Μέγα καί πρώτιστο προβλημα ἡ ἐπάρκεια τοῦ σίτου. Τότε ἀναδείχθηκε μία μεγάλη μορφή, ὁ Ἰωάννης Παπαδάκης, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν ὑπόθεση αὐτή σέ ἡλικία μόλις 20 ἐτῶν (!), ἀπόφοιτος τῆς Γεωπονικῆς Σχολῆς τοῦ Gembloux τοῦ Βελγίου. Πέτυχε νά αὐξηθεῖ ἡ σιτοπαραγωγή, σχεδόν τρεῖς φορές, ἀπό 300 000 τόνους πρίν τό 1930 σέ 850 000 τόνους τό 1940. Οἱ μέθοδοί του, τά συγγράμματά του, οἱ ἔρευνές του καί ἡ ἐργατικότητά του τόν ἀνέδειξαν μέγα, γιά τόν ὁποῖο σεμνύνεται ἡ γεωργική ἔρευνα τῆς χώρας μας.

Καί ἡ Ἑλλάδα … τόν ἀντάμειψε.
«Ἔθεσε τρεῖς φορές ὑποψηφιότητα γιά καθηγητής στό πανεπιστήμιο καί δέν ἐξελέγη! Ἐπιπλέον, ἀπό τό 1945 οἱ διάφοροι μωροφιλόδοξοι ἄρχισαν νά τόν δυσφημοῦν ἀδίκως περί ἐλλείψεως ἐθνικοφροσύνης καί ἄλλα τέτοια. Ὥστε ὅταν, τό 1946, τόν κάλεσε ἡ Ἀργεντινή γιά νά συντάξει τόν οἰκολογικό χάρτη τῆς χώρας, ἀπάντησε θετικά καί μετανάστευσε μόνιμα στήν Ἀργεντινή. Τότε ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ οἰκουμενικοῦ Παπαδάκη, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό τόν Ὀργανισμό Τροφίμων καί Γεωργίας τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν ἐπιτέλεσε μέγα ἔργον, ἐφάμιλλο τοῦ βραβευμένου μέ Νόμπελ Εἰρήνης Ἀμερικανοῦ γεωπόνου Norman Borlough».
Ἡ δεύτερη πατρίδα του, ἡ Ἀργεντινή, τόν τίμησε δεόντως. Ἡ Ἑλλάδα ἄργησε πολύ νά δείξει τήν εὐγνωμοσύνη της. «Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τόν ἐξέλεξε τακτικό μέλος της στήν ἕδρα τῆς Γεωργίας στά 80 του καί τό ΓΠΑ τόν ἀναγόρευσε ἐπίτιμο καθηγητή στά 90 του (!)»

Ἡ ἱστορία πάντοτε διδάσκει.
Γι’ αὐτό καί τά Ἑλληνοπουλα δέν τήν διδάσκονται ποτέ σωστά !!

(στοιχεῖα ἀπό «Ἱστορικά» ἐκδ. Ἐλευθεροτυπία  τευχ. 185  15/5/2003  σελ. 28-31)

Πολιτική καί Ἰατρική ἀπρέπεια

Δ ε λ τ ί ο  τ ύ π ο υ  Ὠ ν α σ ε ί ο υ  Κ α ρ δ ι ο χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ο ῦ  Κ έ ν τ ρ ο υ
23/2/2015  ὥρα 22.30
«Ὁ ὐπουργός ὑγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής εἰσήχθη σήμερα … γιά προγραμματισμένο στεφανιογραφικό ἔλεγχο».

Ἡ  ε ἴ δ η σ η
«Ἰσχαιμικό ἐπεισόδιο ὑπέστη ὁ ὑπουργός Ὑγείας Παν. Κουρουμπλής τήν Καθαρή Δευτέρα (23/2/2015) μέ ἀποτέλεσμα νά μεταφερθεῖ ἐσπευσμένα στό Ὠνάσειο … καί νά ὐποβληθεῖ … σέ ἐπιτυχή ἀγγειοπλαστική …»
(iatropedia.com  23/2/2015)

Ὅ, τ ι  π ι ό  ἀ π α ρ ά δ ε κ τ ο
– Σεβαστό τό ἰατρικό ἀπόρρητο καί τό προσωπικό ἀπόρρητο, ὅταν βέβαια κάτι μπορεῖ νά κρατηθεῖ μυστικό.
– Ὅταν ὅμως εἰσάγεσαι ἐπισήμως στό πιό γνωστό νοσοκομεῖο τῆς χώρας καί κάνεις ἐπέμβαση παρόντων ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, ὐπαλλήλων, τραυματιοφορέων, κλπ, πρός τί ἡ προσπάθεια ἀπόκρυψης;

Ἀ λ λ ά  κ α ί  ο ἱ  γ ι α τ ρ ο ί ;
Ἐπιτρέπεται νά ἀνακοινώνουν ἐπισήμως ψευδεῖς εἰδήσεις, ἐνῶ ἦταν ἤδη γνωστές οἱ ἀληθινές καί οὕτως ἤ ἄλλως θά γίνονταν γνωστές σέ λίγες ὧρες;

Πῆγε  ὁ ὑπουργός νά κάνει προγραμματισμένο ἔλεγχο Καθαρή Δευτέρα;
Καί ὁ γιατρός πού τόν προγραμμάτισε τέτοια ἡμέρα ἐξωγήινος ἦταν ἤ Γενίτσαρος;

Ἡ ἐκτροπή τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν – Κόλαση γιά ὁλόκληρο τόν πλανήτη

-Φλέγεται ὁλόκληρη σχεδόν ἡ γῆ. Κατά κυριολεξίαν ὄχι ἀκριβῶς ὁλόκληρη ἀλλά ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐκεῖ πού κατοικοῦν ἄνθρωποι!
– Ἀλληλοσκοτώνονται μεταξύ τους, σφάζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο ἀνηλεῶς. Διαπράττονται καί σήμερα γενοκτονίες, ἀφανισμοί ἀμάχων, διωγμοί τῶν ἀδυνάτων ὅπως καί στήν ἐποχή τῶν πρωτογόνων.
– Μέσα σέ μία σειρά ἐτῶν πού δέν ὑπερβαίνουν τά δάχτυλα τῶν χεριῶν μας βγῆκαν στούς δρόμους ἔθνη ὁλόκληρα μέ μοναδικό σκοπό τήν ἀδελφοκτόνο ἀλληλοεξόντωση.
– Τό Ἀφρικανικό χεῖλος τῆς Μεσογείου καί τό νότιο Ἀσιατικό βλέπει τήν ζωή ὄχι μέσα ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου ἀλλά μέσα ἀπό τίς φλόγες τοῦ πολέμου. Πουλιά τῶν περιοχῶν αὐτῶν δέν πετᾶνε πάνω ἀπό τά κεφάλια τῶν ἀνθρώπων παρά σιδερένιες μηχανές πού σκορποῦν τόν ὄλεθρο.
– Τό ἴδιο συμβαίνει καί στίς ἀχανεῖς ἐκτάσεις τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, τῆς ΝΑ Εὐρώπης καί τῆς Ν. Ἀμερικῆς.
– Ἀλλά καί σέ τόσες ἄλλες χῶρες πού «ζοῦν ἥσυχα», πού δέν ἀκούγονται σπαραχτικές κραυγές τρόμου καί θρῆνοι τῶν ἐπιζώντων, καί ἐκεῖ διεξάγεται ἕνας σιωπηρός, ὕπουλος πόλεμος, ὅπου οἱ ἔσχατοι τῶν πάντων αὐτοκτονοῦν, οἱ πολλοί φτωχοί κοιμοῦνται στούς δρόμους καί δέν ἔχουν νά φᾶνε, καί οἱ λοιποί ταλαίπωροι … περιδιαβάζουν ἀνά τάς ὁδούς καί τάς ρύμας περίλυποι καί κατησχυμμένοι καί πεθαίνουν χωρίς ἰατρική περίθαλψη.

Π ῶ ς  μ ᾶ ς  ἔ τ υ χ ε  α ὐ τ ό ;
– Δέν ἔτυχε, συνεχίζεται ἐπί χιλιετίες χωρίς νά ἔχει καταφέρει νά τό σταματήσει καμμία τεχνολογική πρόοδος, καμμία φιλοσοφική θεωρία, καμμία θρησκεία!!
– Ἐάν ἀκόμη κάποιος ἀμφιβάλλει, δέν ἔχει παρά νά ἐπισκεφθεῖ τά ἐρεἰπια τοῦ μυκηναϊκοῦ ἀνακτόρου τῆς Πύλου (13ος  π.Χ. αἰ.), γιά νά δεῖ στίς τοιχογραφίες πολεμιστές μέ πλήρη πολεμική ἐξάρτηση νά ἐκτελοῦν ὁμαδικά ἀόπλους μέ μόνο τους ἔνδυμα ἕνα δέρμα ζώου!
– Δυστυχῶς «ἠ πρόοδος» ποτέ δέν ἔφερνε τήν εἰρήνη ἀλλά πάντοτε γιγάντωνε τόν πόλεμο καί τόν καθιστοῦσε πιό «πονηρό».

Π ο ι ά  ἡ  α ἰ τ ί α ;

Ἡ  μ ε τ ά λ λ α ξ η  τ ῶ ν  ἠ θ ι κ ῶ ν  ἀ ξ ι ῶ ν  κ α ί   ἐ κ τ ρ ο π ή  τ ο υ ς  ἀ π ό  τ ό ν  ὑ ψ η λ ό      π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ ς .

– Ἐάν κάποιος σκοτώσει τόν συνάνθρωπό του, ἔστω καί ἐξ ἀμελείας, θεωρεῖται δολοφόνος
Ἐάν ὅμως σπείρει τόν θάνατο μέ πολεμικές μηχανές σέ χιλιάδες ἀνθρώπους, θεωρεῖται ἁπλός στρατιώτης
– Ἐάν κάποιος χρωστάει καί δέν ἔχει νά πληρώσει, φυλακίζεται μαζί μέ τούς κακοποιούς.
Ἐάν ὅμως σκοτώσει ἄνανδρα κάποιον τήν ὥρα πού ἐργάζεται ἤ πού ἐπιστρέφει στό σπίτι του καί δηλώσει ὅτι εἶναι ἐπαναστάτης, τότε θεωρεῖται πολιτικός κρατούμενος.
– Ἐάν κάποιος δηλωμένος ἐπαναστάτης ἐπιδιώκει νά σκοτώσει κάποιον, καί παρεπιπτόντως ἀφαιρέσει τήν ζωή ἄλλου ἀθώου, τοῦτο θεωρεῖται … ἁπλῶς παράπλευρη ἀπώλεια.
Ἐάν αὐτοῦ τοῦ «ἐπαναστάτη» ἀπαγορεύσουν στή φυλακή τήν κατοχή κινητοῦ ἤ τήν ἔξοδό του, τοῦτο καί μόνο θεωρεῖται ὅτι τοῦ στερεῖ τά δικαιώματά του!
– Ἐάν κάποιος προσπαθεῖ νά ἐπηρεάσει συνάνθρωπό του στήν πίστη του, ἔστω καί μέ ἕνα φυλλάδιο, τοῦτο θεωρεῖται προσηλυτισμός καί ἡ πράξη σου τιμωρεῖται.
Ἐάν ὅμως τόν σφάξει ὠς ἄπιστο, τότε θεωρεῖται ἥρωας.
– Ἐάν κάποιος προβεῖ σέ μία σκληρή ἀλλά καλοπροαίρετη κριτική τῆς τρέχουσας Ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης, θεωρεῖται βλάσφημος.
Ἐάν ὅμως εἶναι καθηγητής πανεπιστημίου στήν Θεολογική Σχολή καί κατηχεῖ ἀλλοθρήσκους διδάσκοντας ἐπί πληρωμῆ ἀντίθετα πρός τήν πίστη του, τότε θεωρεῖται πρωτοποριακός.
– Ἐάν κάποιος εἶναι πλανόδιος πωλητής καί δέν δώσει ἀπόδειξη, θεωρεῖται κλέφτης.
Ἐάν ὅμως διατηρεῖ ὄφ σόρ ἑταιρεῖες καί διοχετεύει ἀφορολόγητα τά χρήματά του στό ἐξωτερικό, τότε θεωρεῖται ἄνθρωπος ἀξιοσέβαστος ἀνήκων σέ ἀνωτέρα κοινωνική τάξη.
– Ἐάν καταγγελθεῖ κάποιος, ὅτι παρενόχλησε γυναίκα, τότε θεωρεῖται πόρνος.
Ἐάν μεταβεῖ ὠς τουρίστας στήν ΝΑ Ἀσία καί κοιμηθεῖ ἐκεῖ μέ ἀνήλικα παιδιά 6-12 ἐτῶν, τότε θεωρεῖται …  κοσμοπολίτης.
– Ἐά, ἐάν, ἐάν …

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :

– Κανένας πόλεμος δέν εἶναι ἱκανός νά καταστεῖ τελευταῖος.
Ἁπλῶς κλωσσᾶ τό αὐγό τοῦ προηγούμενου, γιά νά γεννηθεῖ ὁ ἑπόμενος.

– Μόνο οἱ ἠθικές ἀξίες εἶναι ἱκανές νά σώσουν τήν ἀνθρωπότητα.

Πρῶτες Βοήθειες. Ξένα σώματα στό μάτι – Τραυματισμοί

Ὅ τ α ν  ε ἶ ν α ι  σ κ ό ν η  ἤ  μ ι κ ρ ό  ἔ ν τ ο μ ο :
– Δέν πρέπει νά τρίψουμε τό μάτι μας
– Θά πρέπει νά τό κλείσουμε γιά 1-3 λεπτά ἀναμένοντας νά συγκεντρωθοῦν δάκρυα, τά ὁποῖα θά βοηθήσουν στήν εὔκολη ἀποβολή τους.
– Ἐάν δέν ἀποβληθοῦν:  Τραβᾶμε τό βλέφαρο (ἀνάλογα τό κάτω ἤ τό ἐπάνω) μέ τό ἕνα χέρι ἀπό τίς βλεφαρίδες καί μέ τό μικρό δάκτυλο τοῦ ἄλλου χεριοῦ τό πιέζουμε στή μέση, ὥστε νά τό ἐκστρέψουμε. Τότε μέ τήν ἄκρη ἑνός βρεγμένου μαντηλιοῦ (ἤ χαρτομάντηλου) ἀφαιροῦμε τό ξένο σῶμα.

Ὅ τ α ν  ε ἶ ν α ι  ρ ι ν ί σ μ α τ α  μ ε τ ά λ λ ο υ
(συνήθως ἀπό τροχό) :
Θά κλείσουμε ἀπλᾶ τό μάτι καί θά ἐπισκεφθοῦμε ἄμεσα Ὀφθαλμίατρο, ὁ ὁποῖος θά τά ἀποσπάσει μέ εἰδικό μαγνήτη.

Ὅ τ α ν  ε ἶ ν α ι  τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ό ς  ἀ π ό  ν ύ σ σ ο ν  σ ῶ μ α
(συνήθως ἀγκάθι φυτοῦ):
Θά ξεπλύνουμε τό μάτι μέ νερό, θά τό κλείσουμε γιά λίγο καί θά περιμένουμε νά δοῦμε, ἐάν αἱμορραγεῖ. Στήν περίπτωση αὐτή ὑποχρεούμεθα νά ἐπισκεφθοῦμε ἄμεσα ἰατρό.
Ἐάν δέν αἱμορραγεῖ, τότε καί πάλι θά πρέπει νά ἐπισκεφθοῦμε ἰατρό ἀλλά ὄχι ἐπειγόντως (ἐντός 1 ἤ 2 ἡμερῶν), μήπως χρειασθεῖ ἀντιβίωση πρός ἀποφυγήν φλεγμονῆς.

Ἄ ξ ι α  σ η μ ε ι ώ σ ε ω ς :
– Ὅταν ὁδηγοῦμε μηχανή, διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο γιά τροχαῖο ἀτύχημα, ἐάν δέν φορᾶμε γυαλιά. Τό κυριώτερο αἴτιο εἶναι τά ἔντομα (ὅσο ταχύτερα τρέχουμε, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ πιθανότητα). Σπανιώτερο αἴτιο σκόνη ἤ χαλικάκια ἀπό προπορευόμενο ὄχημα.
– Νά προειδοποιοῦμε τά μικρά παιδιά νά μή τρίβουν τά μάτια τους, ὅταν τά χέρια τους εἶναι βρώμικα.
– Ἐάν φυσάει δυνατός ἄνεμος σέ παραλία μέ ἀμμουδιά, θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά στρέφουμε τό πρόσωπό μας πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση τοῦ ἀνέμου, ἔστω καί ἄν θεωροῦμε ὅτι δέν ἐνοχλοῦνται τά μάτια μας. Συνήθως ἡ ἐνόχληση παρουσιάζεται ἀργότερα καί εἶναι ἄλλοτε ἁπλῆ ἄλλοτε σοβαρότερη.

Ἁμαρτωλές Ἐπιπολαιότητες

– Ὁ πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, συνεπής ὁ ἄνθρωπος πρός τίς ἀπόψεις του, δέν ὁρκίσθηκε μέ θρησκευτικό ὅρκο τόν ὁποῖο ἐπιβάλλει ἡ Ἐκκλησία στούς πιστούς της.

– Ἀμέσως πρόλαβαν τρεῖς Μητροπολίτες νά τοῦ δώσουν εὔσημα (!), ἐπειδή «τό Εὐαγγέλιο εἶναι κατά τοῦ ὅρκου» καί νά … ἀδειάσουν ἔτσι ὅλο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα μέ πρώτους τούς βουλευτές πού προτίμησαν ν’ ἀκολουθήσουν τίς ἐντολές τῆς Ἐκκλησίας.

– Δέν αἰσθάνθηκαν ὅμως τήν ὐποχρέωση:
1)  Νά ἀναλάβουν τό ἴδιο σύντομα νά διορθώσουν τά κακῶς (κατ’ αὐτούς) κείμενα.
2)  Νά ζητήσουν συγγνώμη διότι οἱ ἴδιοι αὐτοί, χωρίς καμμία ἐξαίρεση, συνεχίζουν:
Νά δίνουν θρησκευτικό ὅρκο κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς χειροτονίας τους εἰς ἐπίσκοπον
Νά ἀπαιτοῦν τήν «Κανονική Συμμαρτυρία» μεθ’ ὅρκου, ὅταν χειροτονοῦν ἱερεῖς
Νά ὁρκίζουν κυβερνήσεις, νεοσυλλέκτους, κλπ.

Σ  τ ο ι χ ε ι ώ δ η ς  ἠ θ ι κ ό ς  κ α ν ό ν α ς :
Ὅταν πρόκειται νά ἐπικροτήσεις τίς πράξεις κάποιου, θά πρέπει προηγουμένως νά ἔχεις ἐλέγξει καί τά κίνητρά του.
Ἄλλο δηλαδή νά μήν ὁρκίζομαι ἐπειδή μοῦ τό ἐπιβάλλει τό Εὐαγγέλιο καί ἄλλο ἐπειδή δέν πιστεύω στό Εὐαγγέλιο

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :
Ἀντί νά ἐλεγχθεῖ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία γιά τήν ὀλιγωρία της στό ζήτημα τοῦ ὅρκου, ἐξέθεσε τούς πιστούς πού τηροῦν τίς ἐντολές της ἐπιβραβεύοντας τήν στάση ἐνός ἀπίστου!

Πρῶτες Βοήθειες. Ἠλεκτροπληξία

Ἠ λ ε κ τ ρ ο π λ η ξ ί α :  Εἶναι ἡ διοχέτευση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό

Α ἴ τ ι α :
(Ἀναφερόμαστε στίς συνθῆκες τῆς ἀπλῆς καθημερινῆς ζωῆς καί ὄχι στίς ἀντίστοιχες τῆς βιομηχανίας, τῶν ἐργαστηρίων, κλπ.)
– Τό πλέον συνηθισμένο αἴτιο εἶναι οἱ χαλασμένες ἠλεκτρικές συσκευές καθώς καί οἱ ἰδιαίτερα φτηνές μέ ἀσαφῆ προέλευση
– Ἡ πλημμελής φροντίδα τῶν μικρῶν παιδιῶν
– Οἱ ἀκάλυπτες ἠλεκτρικές πρίζες
– Ἡ ἀπροσεξία (ἐπαφή τῶν ἠλεκτρικῶν συσκευῶν μέ βρεγμένα ἤ ἱδρωμένα χέρια)

Σ υ μ π τ ώ μ α τ α  ἐ λ α φ ρ ᾶ ς   μ ο ρ φ ῆ ς :
– Κεφαλαλγία
– Ἴλιγγος,
– Ἐμβοές στ’ αὐτιά
– Μουδιάσματα
– Θόλωση διάνοιας

Σ υ μ π τ ώ μ α τ α  β α ρ ε ι ᾶ ς  μ ο ρ φ ῆ ς :
– Ἐπιληπτοειδεῖς κινήσεις
– Τριγμός τών δοντιῶν
– Ἀρρυθμία
– Διαστολή τῆς κόρης
– Κωματώδης κατάσταση

Λ ί α ν  ἀ ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο :
Εἶναι δυνατόν ὁ ἀσθενής νά φαίνεται νεκρός ἀλλά συνήθως δέν ἔχει ἀποθάνει. Ἐάν τοῦ παρασχεθοῦν μαλάξεις στήν καρδιά καί τεχνητή ἀναπνοή μέχρι πού νά μεταφερθεῖ στό νοσοκομεῖο, τότε σώζεται

Μ ί α  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α :
Τό ρεῦμα πού διοχετεύεται μέ κατεύθυνση ἀπό τό δεξιό χέρι πρός τό δεξιό πόδι εἶναι πάντοτε πολύ μικρότερης βαρύτητας ἀπό τό ἄλλο πού διοχετεύεται ἀπό τό ἀριστερό χέρι πρός τό ἀριστερό πόδι, διότι διέρχεται μέσω τῆς καρδιᾶς.
(τήν πορεία τοῦ ρεύματος τήν ἐξακριβώνουμε εὔκολα βλέποντας τίς περιοχές εἰσόδου καί ἐξόδου τοῦ ρεύματος στό ἀνθρώπινο σῶμα ἀπό τά ἐγκαύματα πού προκαλεῖ).

Θ ε ρ α π ε ί α :
– Διακοπή ρεύματος
– Ἀπομάκρυνση τοῦ ἀσθενοῦς ἀπό τόν ἠλεκτροφόρο ἀγωγό μέ ξηρό ξύλο ἤ ὕφασμα (ἔστω καί ἄν ἔχουμε διακόψει τό ρεῦμα, γιά νά εἴμαστε σίγουροι σέ περίπτωση λάθους).
– Μεταφορά τοῦ ἀσθενοῦς σέ ἥσυχο καί εὐάερο μέρος
– Κατάκλιση
– Ἠρεμία καί Ψυχική τόνωση
– Ἀναψυκτικά ποτά

Σέ βαρειές περιπτώσεις
– Ἄμεση μεταφορά σέ νοσοκομεῖο
– Ἐάν χρειασθεῖ, καθ’ ὁδόν μαλάξεις καί τεχνητή ἀναπνοή

Π ρ ο σ ο χ ή :
– Ἐπιβάλλεται παρακολούθηση τοῦ ἀσθενοῦς τουλάχιστον ἐπί 3-5 ὧρες, διότι ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα νά ἐμφανισθοῦν σέ αὐτό τό χρονικό διάστημα βαρύτερα συμπτώματα.
– Μπορεῖ νά συμβεῖ καί τό ἀντίθετο: Βαρειά συμπτώματα νά ἔχουν θεαματική βελτίωση στό ἴδιο χρονικό διάστημα (ἐδῶ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ἡ ψυχική ὐποστήριξη τοῦ ἀσθενοῦς).
– Γιά μεγαλύτερη κάλυψη θά πρέπει νά συνεχισθεῖ καί μία διακριτική παρακολούθηση (χωρίς νά δημιουργοῦμε φοβία στόν ἀσθενῆ) ἐπί 15 τουλάχιστον ἡμέρες, διότι καί μέσα σέ αὐτό τό σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ὐπάρχει φόβος νά ἐμφανισθοῦν:
ψυχικές διαταραχές, μυϊκές ἀδυναμίες καί προβλήματα στήν ὅραση.