Ὁ ὅρκος στήν Παλαιά Διαθήκη

– Στό βιβλίο «Γένεσις»  (ν’,5):
Ὁ Ἰωσήφ παρακαλεῖ τόν Φαραώ νά τοῦ ἐπιτρέψει νά θάψει τόν μόλις ἀποθανόντα πατέρα του στήν γῆ Χαναάν, ἐπειδή εἶχε δεσμευτεῖ μέ ὅρκο ἐνώπιόν του.
«Ὁ πατήρ μου  ὥ ρ κ ι σ έ  με λέγων … ἐκεῖ με θάψεις».

– Στό ἴδιο βιβλίο  (ν’,24):
Λίγο πρό τοῦ θανάτου του ὁ Ἰωσήφ διευκρινίζει στόν λαό του, ὅτι ὁ Θεός θά τηρήσει τήν ὑπόσχεσή του νά τούς ἐπαναφέρει στήν γῆ Χαναάν, γιατί εἶχε δεσμευθεῖ μέ ὅρκο.
«Ἐγώ ἀποθνήσκω … καί (ὁ Θεός) ἀνάξει ὑμᾶς εἰς τήν γῆν ἥν  ὥ μ ο σ ε ν  τοῖς πατράσιν ἡμῶν».

– Στό βιβλίο «Ἔξοδος»  (ιγ’,19):
Ὁ Μωυσῆς προτοῦ ἀναχωρήσει μέ τούς Ἰσραηλίτες ἀπό τήν Αἴγυπτο, παίρνει μαζί του καί τά ὀστᾶ τοῦ Ἰωσήφ, ἐπειδή εἶχε δεσμευθεῖ ὁ λαός μέ ὅρκο.
«Καί ἔλαβε Μωυσῆς τά ὀστᾶ Ἰωσήφ μεθ’ ἑαυτοῦ.  ὅ ρ κ ω  γάρ ὥρκισε τούς υἰούς Ἰσραήλ …»

– Στό βιβλίο «Ἀριθμοί»  (ε’, 18-19):
Ἐάν κάποιος ὑποπτεύεται τήν γυναίκα του ὅτι τόν ἀπάτησε, τότε τήν ὀδηγεῖ ἐνώπιον τοῦ ἰερέως καί ἐκείνη μέ ὅρκο ἐπιβεβαιώνει ἤ ἀρνεῖται στόν ἱερέα τό γεγονός.
«Καί στήσει ὁ ἱερεύς την γυναῖκα ἐνώπιον Κυρίου … καί  ὁ ρ κ ι ε ῖ  αὐτήν ὀ ἱερεύς …»

– Στό βιβλίο «Ἔσδρας Β’»  (ι’,15):
Ὁ Ἔσδρας ὁρκίζει τούς ἄρχοντες καί τούς ἱερεῖς νά τοῦ ὑποσχεθοῦν, ὅτι θά μεταμεληθοῦν.
«Καί ἀνέστη Ἔσδρας καί  ὥ ρ κ ι σ ε  τούς ἄρχοντας, τούς ἱερεῖς καί Λευίτας καί πάντα Ἰσραήλ τοῦ ποιῆσαι κατά τό ρῆμα τοῦτο»

– Στό βιβλίο «Βασιλειῶν Α’»  (ιδ’, 28):
Ὁ Ἰωνάθαν, υἱός τοῦ βασιλιά Σαούλ, πληροφορεῖται ἀπό κάποιον, ὅτι ὁ πατέρας του ὅρκισε ὅλο τό λαό νά νηστεύσει.
«Καί ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τοῦ λαοῦ καί εἶπεν.  ὁ ρ κ ί σ α ς   ὥ ρ κ ι σ ε   τόν λαόν ὁ πατήρ σου λέγων …»

– Στό βιβλίο «Ἆσμα ἀσμάτων»  (β’,7):
Ἡ κόρη ὁρκίζει τίς θυγατέρες τῆς Ἱερουσαλήμ στό ὄνομα τῆς ἀγάπης.
« Ὡ ρ κ ι σ α  ὑμᾶς, θυγατέρες Ἱερουσαλήμ … ἐάν ἐγείρητε καί ἐξεγείρητε τήν ἀγἀπην, ἕως οὗ θελήσει»

– Στό βιβλίο «Παραλειπομένων Β’»  (ιη’,15):
Ὁ βασιλιάς πρόκειται νά μεταβεῖ εἰς Ραμώθ Γαλαάδ γιά νά πολεμήσει καί ρωτᾶ τόν προφήτη Μιχαία, ἐάν θά ἔχει αἰσιον πέρας ἠ ἐκστρατεία αὐτή δεσμεύοντάς τον μέ ὅρκο νά τοῦ πεῖ τήν ἀλήθεια.
«Καί εἶπεν αὐτῶ ὁ βασιλεύς ποσάκις  ὁ ρ κ ί ζω  σε ἵνα μή λαλήσεις πρός με εἰ μή τήν ἀλήθειαν ἐν ὀνόματι Κυρίου»

– κλπ, κλπ

Γ ε ν ι κ ά
Ὁ ὅρκος στήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης:

– Εἶναι τό μόνο μέσο γιά νά ἐλεγχθεῖ ἕνας ἄγριος, νομαδικός λαός ἀνάμεσα σέ τόσους  ἐχθρούς.
– Εἶναι ὁ ἑνωτικός κρίκος μεταξύ τοῦ Θεοῦ – τοῦ ἐκπροσώπου του στή γῆ – καί τοῦ λαοῦ.
– Εἶναι ἡ ἱερή ἀναφορά τῶν πράξεων τοῦ ἀνθρώπου.
– Εἶναι τό μέγα κίνητρο καί ἡ ζωοποιός δύναμη τοῦ λαοῦ.
– Εἶναι ὁ ἱερός δεσμός τῶν ἐπί μέρους φυλῶν σέ ἕνα ἔθνος

Ἐ π ί   τ ο ῦ   π ρ α κ τ έ ο υ
Πῶς νά τοποθετηθεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ προβλήματος ὁ κάθε χριστιανός;

– Ἐάν εἶναι λάθος ὁ ὅρκος, τότε πῶς παρουσιάζεται ὁ Θεός Πατήρ νά ὁρκίζεται;
– Δέν εἶχε ἀκόμη ἔλθει τό πλήρωμα τοῦ νόμου; Δηλαδή ὁ Θεός δέν φερόταν τέλεια μέχρις ὅτου ἔλθει ὁ Υἱός του στήν γῆ;
– Εἶναι καθαρῶς ἀνθρωπομορφικές ἐκφράσεις; Καί μέ τέτοια ψέμματα γαλουχήθηκε ὁ περιούσιος λαός πού ἀνάμενε τόν Μεσσία;

Ἀ π ά ν τ η σ η
– Δέν εἶναι τόσο φοβερά τά προβλήματα αὐτά γιά τήν Ἐκκλησία. Ἁπλῶς δέν κάθησαν ποτέ ἐπί αἰῶνες ὀλόκληρους οἱ ὑπεύθυνοι νά τά λύσουν.
– Τό μόνο πού ἔκαναν καί κάνουν ἀκόμη καί σήμερα εἶναι νά ἐνοχοποιοῦν ἐκείνους πού τά θέτουν καί ἀγωνιοῦν γιά τήν ἐπίλυσή τους.
– Ἀκόμη χειρότερο εἶναι τό νά ἐνοχοποιοῦν τόν κάθε ἁπλό χριστιανό, ὅταν ὁ ταλαίπωρος βρίσκεται σέ ἀδιέξοδο πρό τοῦ πρακτέου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s