Ὁ χρόνος ὡς «ἀνέλιξη»

– Ἀνέκαθεν ὁ χρόνος θεωρεῖτο ἄπειρος καί ὁ ἄνθρωπος ὁδοιπόρος τῆς στιγμῆς.

– Τίποτε δέν εἶναι ἄπειρο παρά μόνο ὁ Θεός.
Ἄργησε ἡ ἐπιστήμη ἀλλά τελικά ἀπέδειξε, ὅτι ὁ χρόνος εἶναι μέγεθος.

– Ὁ χρόνος δέν ἔχει εὐθεῖα πορεία. Εἶναι μία ἐπανάληψη περιστροφῶν γύρω ἀπό ἕνα σταθερό σημεῖο. Εἶναι μία ἕλιξη.
Μερικές δεκάδες γῦροι εἶναι ἡ ζωἠ μας καί … τελειώνουμε.

– Ὅταν λέμε: «τί ἡλ – ικία ἔχεις» ἐννοοῦμε: πόσες φορές μέχρι τώρα στή ζωή σου «ἑλ – ίχθηκες»  – «ἡλ – ίχθηκες» γύρω ἀπό τόν ἥλ – ιο.

Θ ε ο λ ο γ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η
– Ἡ ἕλιξη ἔχει τήν ἔννοια τῆς «ἀνέλιξης», τῆς βελτίωσης σέ κάθε περιστροφή.

– Ἡ ἕλιξη δέν εἶναι κάτι τό στατικό, δέν ὑπάρχει πλήρης ταυτότητα τῆς κάθε περιστροφής μέ   τήν προηγούμενη.

– Ἡ «ἀνέλιξη» ἔχει σκοπό, ἔχει ἐντελέχεια.

– Ἡ «ἀνέλιξη»  κρύβει μέσα της καί τήν ἔννοια τοῦ ἀγώνα, τῆς θυσίας, τῆς βελτίωσης τοῦ ὄντος.

2 0 1 5
– Μία στροφή  πάνω ἀπό τό προηγούμενο ἔτος!

– Ἀπό ψηλά φαίνονται καλλίτερα τά λάθη!

– Μόνο ψηλά κατοικεῖ ἡ ἐπιτυχία

Advertisements

Ἡ «ἀνακαίνιση» τῆς Φάτνης

– Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα καί ἴδια ἡ Φάτνη!
Μέ τούς ἀμόρφωτους βοσκούς, τούς Μάγους τούς ἀναχρονιστικούς καί τά πολλά τά ζῶα!

– Μέ τό βρέφος δίπλα στά ζῶα νά κοιμᾶται. Τά χνῶτα τους στό πρόσωπό του!

– Καί ἡ εἴσοδος τῆς σπηλιᾶς; ἀκόμα ἀνοιχτή ἐδῶ καί αἰῶνες!

Τ ί  β λ έ π ω ;

– Μπουλντόζες διευρύνουνε τήν εἴσοδο, σκάβουν τό βράχο δίπλα γιά νά κτισθοῦν φυλάκιο φρουροῦ, ταμεῖο εἰσιτηρίων καί χῶρος ἐνημέρωσης.

– Μιά πινακίδα ἕτοιμη νά κρεμασθεῖ μπροστά: Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος ἄνευ εἰσιτηρίου.  Ἐπίσης στούς ὁμοφυλόφιλους, Ἑβραίους, Ρωμά, ρακένδυτους καί σέ αὐτούς πού ζοῦν κάτω ἀπ’ τό ὅριο τῆς φτώχειας.
Ὑπάρχει εἰδικό γι’ αὐτούς γραφεῖο «ἔναντι». Θά δοῦν τά πάντα σέ βιντεοσκόπηση.

– Μέσα συνωστισμός, ζαλίζεσαι ἀπό τά φλάς, τ’ αὐτιά σου πᾶνε νά σπάσουν ἀπ’ τά πολλά μεγάφωνα πού ψάλλουνε τό «δόξα ἐν ὑψίστοις» (οἱ ἄγγελοι τόσο σιγά τό ἔλεγαν, πού μόνο οἱ ποιμένες τ’ ἄκουγαν!).

– Τί συνολάκια πού φορᾶνε οἱ βοσκοί! Θαυμάσιοι. Διαφορετικό κουστούμι κάθε μέρα., τούς ντύνουν χορηγοί.

– Τώρα προσέξαμε τά ζῶα, τί πρόοδος! Φαντάζουν πεντακάθαρα, σά νἆναι ἀληθινά! Μπράβο στούς κατασκευαστές! οὔτε βρωμιές οὔτε μουγκρίσματα.

Μ ά !,  κ ά τ ι  λ ε ί π ε ι

– Ποὖναι τό θεῖον βρέφος; Λείπει κι ἡ Θεοτόκος. Ὁ Ἰωσήφ χάθηκε κι αὐτός!

Ὅσους ρωτήσαμε κανένας τους δέν ἤξερε.
Δέν τὄχανε προσέξει!

Ἐπαπειλεῖται Σχίσμα στήν Ἐκκλησία

Εὐθύνονται οἱ πάντες.

Ο ἱ  Ο ἰ κ ο υ μ ε ν ι σ τ έ ς :   λόγω ἀμετροέπειας

Ο ἱ  Σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ί :      λόγω ἀπερίγραπτης ἐμπάθειας

Ο ἱ  λ ο ι π ο ί :                       λόγω ἐφησυχασμοῦ καί ἀδράνειας

Πολυφαγία – Νηστεία – Δίαιτα

Π ο λ υ φ α γ ί α :
– Εἶναι ἡ λήψη περισσότερης τροφῆς ἀπό αὐτήν πού χρειάζεται ὁ ὀργανισμός.
– Εἴδη πολυφαγίας: Ἡ ὀφειλόμενη σέ ὀργανικές νόσους, σέ ψυχικές νόσους, σέ ψυχική ἐπιβάρυνση τοῦ ἀτόμου καί σἐ ἐπιπόλαιη διατροφική συμπεριφορά.

Ν η σ τ ε ί α :
Ἡ ἠθελημένη ἀποχή ἀπό ὀρισμένες τροφές γιά λόγους καθαρά πνευματικούς.

Δ ί α ι τ α :
Ἡ ἠθελημένη λήψη τῆς σωστῆς ποιοτικά καί ποσοτικά τροφῆς ἤ τῆς μειωμένης ὅταν ἐπιδιώκουμε νά ἐπανέλθουμε στό φυσιολογικό μας βάρος.

Δ ι α σ α φ η ν ί σ ε ι ς  –  Ἐ π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς

Π ο λ υ φ α γ ί α :
– Μειώνει τή λειτουργική ἱκανότητα τοῦ ὀργανισμοῦ.
– Προκαλεῖ νέες ἀσθένειες καί ἐπιδεινώνει τίς ὑπάρχουσες.
– Μειώνει τό «προσδόκιμο ἐπιβίωσης» (τό πόσο μπορεῖ κανείς νά ζήσει).

Αἰσθητικά – Ψυχολογικά:
– Δημιουργεῖ στό ἄτομο αἰσθήματα μειονεξίας
– Γίνεται ἀντικείμενο σχολίων ἀπό τόν κοινωνικό του περίγυρο
– Δυσκολεύονται ἀφάνταστα οἱ σχέσεις του μέ τό ἄλλο φὺλο
– Δέν γίνεται (ὑποσυνείδητα) πλήρως ἀποδεκτό ὡς πνευματικός ἄνθρωπος, ὡς διανοούμενος, ὡς ἐπιστήμονας, ὡς ἡγέτης, κλπ

Δηλαδή:
Γιά λίγα λεπτά ἀπόλαυσης φαγητοῦ βασανίζεται ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη του τή ζωή!

Ν η σ τ ε ί α :
– Πολλοί δικαιολογοῦνται, ὅτι νηστεύουν γιά λόγους ὑγιεινῆς καί γιά νά χάσουν βάρος.
Λάθος. Ἡ νηστεία γίνεται γιά λόγους καθαρά πνευματικούς, ἄλλως τήν εὐθύνη θά τήν εἶχε ὁ γιατρός καί ὄχι ὁ πνευματικός.
– Ἀντίθετα μάλιστα: Ἡ νηστεία δέν δρᾶ ὑγιεινά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους (ἀσθενεῖς, μικρές καί πολύ μεγάλες ἡλικίες, ἄτομα σέ δύσκολες κοινωνικές συνθῆκες κλπ), γι’ αὐτό μάλιστα ὑπάρχει καί διάκριση («οἰκονομία») ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας.
– Ἡ νηστεία δέν δημιουργεῖ ἀπώλεια βάρους, διότι ἡ παχυσαρκία δέν εἶναι θέμα μόνο ποιότητας τροφῆς ἀλλά καί ποσότητας. Ἡ ἀγελάδα … μόνο σαλάτες τρώει.
– Ἐάν κάποιος νηστεύει γιά νά ἀδυνατήσει, τότε ἡ νηστεία χάνει τό πνευματικό της νόημα.
– Ἡ νηστεία δέν εἶναι δόγμα.
– Ἡ νηστεία δέν σώζει, εἶναι μέσον πρός σωτηρίαν.
– Ὁ Ἰησοῦς δέν τήν ἐπέβαλε.

Δ ί α ι τ α :
– Ἐπιλογή μή παχυντικῶν τροφῶν
– Μείωση ὁπωσδήποτε τῆς ποσότητας
– Ἐλάχιστη τροφή (φροῦτα, χυμοί, ἕνα μπισκότο, κλπ) στά μεσοδιαστήματα πρός μείωση τοῦ ἔντονου αἰσθήματος τῆς πείνας
– Ἡ πρόσληψη τῆς τροφῆς νά γίνεται ἀργά. Στήν ἐποχή μας οἱ περισσότεροι τρῶμε γρήγορα καί «στά ὄρθια». Σέ αὐτή τήν περίπτωση ὁ ἐγκέφαλος δέν προλαβαίνει νά δώσει τό μήνυμα ὅτι χορτάσαμε καί συνεχίζουμε νά τρῶμε περισσότερο ἀπό ὅ,τι χρειαζόμαστε.

Σέ αὐτό ὀφείλεται … τό τρελλό:
Ὅταν τρῶμε νά μη χορταίνουμε μέ τίποτε καί μετά ἀπό δύο ὧρες στήν πέψη … νά ὁρκιζόμαστε ὄτι θά ἀρχίσουμε δίαιτα ἀπό τήν ἑπομένη!

Μία φωτογραφία τῆς κοινωνίας μας εἶναι ἀνηρτημένη στό Κοινοβούλιο

– Σ ή ψ η !  Ξ ε π ε σ μ ό ς !  Ν τ ρ ο π ή !

– Ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ἀντί νά αἰσθάνεται δέος μπροστά στόν κίνδυνο καταβαράθρωσής της, ἀσχολεῖται μέ τά «ἄτιμα παιχνίδια» πού διοργανώνουν βουλευτές καί «παρακοιμώμενοι» τῶν κυβερνώντων.

– Ἔχουμε εἰσέλθει ὅλοι στό λαβύρινθο τῆς ἀνεύρεσης τῶν ἐνόχων καί δέν βλέπουμε τήν ἔξοδο ἀπό τά ἀσύστολα ψεύδη, τίς ἀναιρέσεις τῶν μόλις χθές διαβεβαιώσεων καί τίς ἀπαράδεκτες ἀλληλοκατηγορίες καί ὕβρεις.

Τ ά  π ρ ά γ μ α τ α  ὄ μ ω ς  ε ἶ ν α ι  ἁ π λ ά

– Ἐμεῖς φταῖμε πού ψηφίζουμε αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ἀπό τά σπίτια μας βγῆκαν!

– Τό χωράφι τέτοια λάχανα παράγει. Μή ζητᾶς ἄνθη ἀπ’ τά φυτά του ἤ καρπούς ἀπό τά δένδρα του!

– Βρισκόμαστε σέ τέτοια ἠθική κατάπτωση, ὤστε κανένας δέν ἀντιδρᾶ, κανένας δέν συνειδητοποιεῖ τόν ἔσχατο κίνδυνο.

Π ο ι ό ς  ε ἶ ν α ι  ὁ  ἔ ν ο χ ο ς ;  Κ α ί  ο ἱ  δ ύ ο

– Ἀφοῦ ἀμφότεροι ὁμολόγησαν, ὅτι συναντήθηκαν γιά νά ἐνοχοποιήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο

– Ἀμφότεροι εἶχαν καταστρώσει τέλειο σύστημα ὑποκλοπῆς καί μελλοντικοῦ μονταρίσματος πρός παραπλάνηση

– Ἀμφότεροι ὁμολόγησαν ὅτι ἦταν τοκογλύφοι διαθέτοντες μαῦρο χρῆμα. Βουλευτής δάνειζε τούς συμπολίτες του πού τούς ἐκπροσωποῦσε στή Βουλή μέ τόκο 120%!!

-Ἀμφότεροι ὁμολόγησαν ὅτι ἀλληλοεξυπηρετοῦντο … κάτω ἀπό τό τραπέζι

Λ έ ε ι  ἡ  γ ν ω σ τ ή  π α ρ ο ι μ ί α :
Βλέπω τό δένδρο καί χάνω τό δάσος

Μ ί α  ἄ λ λ η  θ ά  ἔ λ ε γ ε :
Καταντικρυζόμαστε σάν ἐχθροί μέ τόν ἀδελφό μου καί δέν βλέπουμε τό λιοντάρι πίσω μας!

Στήν εἴσοδο τῆς Φάτνης. Διαλογισμοί

Ε ἴ σ ο δ ο ς :
Ἡ μεγαλύτερη γέφυρα τοῦ σύμπαντος. Πρίν ἀπό λίγο πέρασε ἀπό κάτω ὁ Θεός.

Ὀ ρ ο φ ή :
Ὁ θόλος τοῦ οὐρανοῦ εἶναι ἕνα τίποτα μπροστά της.

Ζ ῶ α :
Ἡ συντροφιά πού διάλεξε ὁ Θεός!

Π ο ι μ έ ν ε ς :
Γιά νά γνωρίσεις τό Θεό, δέν χρειάζεται νά περάσεις μέσα ἀπό τή σοφία τῶν ἀνθρώπων.

Μ ά γ ο ι :
Καί ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων δέν ἀντιστρατεύεται τή γνώση τοῦ Θεοῦ.

Ἀ σ τ έ ρ α ς :
Ἡ ἄνωθεν ἐπικύρωση τῶν ἀφανῶν ἀξίων.

Ἄ γ γ ε λ ο ι :
Ἡ ἀπρόσμενη δόξα. Ἡ θεία καταξίωση. Τό προανάκρουσμα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τῶν ἁγίων.

Ἰ ω σ ή φ :
Ἡ ἄκρα ταπείνωση. Χρίσθηκε πατέρας τοῦ Θεοῦ (!) χωρίς κανένα γήινο ἀξίωμα.

Μ α ρ ί α :
Ἡ γῆ δέν βρῆκε τόπο νά τῆς δώσει νά γεννήσει.
Στήν ἀγκαλιά της κούρνιασε ὁ ἄπειρος Θεός!

Ἡ … ἐπιλεκτική φιλανθρωπία τῶν Βουλευτῶν κατά τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν

Μέ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
Ἐπιχορηγήθηκε ἀπό τόν προϋπολογισμό τῆς Βουλῆς σέ βάρος τοῦ Κ.Α 2529 οἰκονομικοῦ ἔτους 2014 ὁ «Ἑνιαῖος Σύλλογος τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς» μέ τό ποσό τῶν 150 000 εὐρώ … γιά Χριστουγενιάτικα δῶρα, κλπ!!
(ἱστοσελ. Paraskhnio. iPad Γιάννης Κούκης)

– Τό ὅτι ὅλοι σχεδόν οἱ ὑπάλληλοι τῆς Βουλῆς εἶναι συγγενεῖς τῶν βουλευτῶν, ἐγώ τουλάχιστον τό θεωρῶ τελείως συμπτωματικό!
–  Δέν βλέπω πουθενά τό παράλογο!  Τό νά μείνουν χριστουγεννιάτικα πολλά παιδιά χωρίς σπίτι καί φαγητό, αὐτό τό θεωρῶ φυσιολογικό, … ἀφοῦ οἱ γονεῖς τους εἶναι ἄνεργοι. Τά παιδιά ὅμως τῶν «ἐκλεκτῶν ὑπαλλήλων» νά μείνουν χωρίς ἕνα ἐποχιακό δῶρο, ἴσως εἶναι τελείως ἄδικο!
– Παραπονούμεθα ὅλοι γιά τή διχόνοια τῶν βουλευτῶν μας. Βλέπετε ὅτι ὁμονοοῦν οἱ πάντες στά «σπουδαῖα» γι’ αὐτούς καί «σοβαρά»;

Γιά ἐκείνους πού ἔχουν ἀκόμη κλειστά τά μάτια καί βουλωμένα τ’ αὐτιά τους:

Τόν βουλευτή ποτέ δέν τόν ψηφίζεις σύμφωνα μέ αὐτά πού λέει ἀλλά ἀνάλογα μέ τίς … εὐαισθησίες πού ἐκδηλώνει.