Ἡ νόσος τῆς Ἐθνικῆς Ὑγείας 2ο

– Μέγα βῆμα ἡ ὑγειονομική κάλυψη ὅλων τῶν ἀνασφαλίστων. Ποιός μπορεῖ νά ἔχει ἀντίρρηση σ’ αὐτό; Οἱ πάντες, ἀφοῦ τώρα εἶναι ἀνασφάλιστοι ὅλοι!
– Μέ τή νέα μεταρρύθμιση τό ΙΚΑ ὤδινεν ὄρος καί ἔτεκεν Π.Ε.Δ.Ι! (κι αὐτό … μέ εἰδικά προβλήματα, χωρίς “αι”!).
– Κύριος στόχος τοῦ νέου συστήματος ἡ ἐξοικονόμηση χρημάτων μέ τήν κατάργηση τῶν περιφερικῶν Ὑπ/μάτων τοῦ ΙΚΑ καί τή συγχώνευσή τους σέ κέντρα μεγαλύτερα.
Λόγω τῆς καθυστέρησης, ἡ ὁποία συνεχίζεται μέ τήν ἀλλαγή καί τοῦ ὑπουργοῦ, τά περιφερικά Ὑ/ματα ὑφίστανται ἀκόμη μέ ὅλα τά ἔξοδά τους χωρίς ὅμως νά λειτουργοῦν, ἀφοῦ ἀπογυμνώθηκαν ἀπό γιατρούς, ἀντιδραστήρια, ἀναλώσιμα, κλπ.
Ἀντί δηλαδή νά καταργηθοῦν τά Ὑπ/ματα, καταργήθηκε ὁ ὑπουργός.
– Ἡ μεταρρύθμιση (ἐξοικονόμηση πόρων) ὑποτίθεται ὅτι θά δροῦσε πρός ὄφελος τῶν ἀσφαλισμένων. Τώρα οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἐπωμίζονται τά ἔξοδα τῶν μή λειτουργούντων Ὑπ/μάτων ὡς φορολογούμενοι καί ἐπί πλέον πληρώνουν γιά κάθε συνταγή 10 εὐρώ στόν γιατρό καί τήν διαφορά μεταξύ γενόσημων καί πρωτοτύπων.
– Μέχρι τώρα ὑπῆρχαν είδικοί άριθμοί στόν ΟΤΕ, πού ἔδιναν δωρεάν πληροφορίες , ἀκόμη καί γιά τήν ὥρα. Τώρα, γιά νά ἐπισκεφθεῖς γιατρό, χρεώνεσαι μέ ἀριθμό κινητοῦ. Ἀλλοίμονο! ὅλα τά ἄλλα ἔμειναν στάσιμα.
– Πρώτη ὑποχρέωση τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας θά ἔπρεπε νά ἦταν ἡ ἀνακοίνωση τῆς διαφοροποίησης τοῦ προγράμματός του ἀπό αὐτό τοῦ προηγούμενου. Ἀντ’ αὐτοῦ ἀρκεῖται στό νά ἐπισκέπτεται συνεχῶς τά κανάλια, λές καί παίζει σέ τούρκικο σήριαλ.
Μέχρι τώρα ξέραμε, ὅτι ἕνας ἠθοποιός γίνεται εὐκολώτερα βουλευτής ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλο. Τώρα διαπιστώνουμε καί τό ἀντίθετο. Ὅτι καί ἕνας ὑπουργός μπορεῖ νά γίνει ἠθοποιός εὐκολώτερα παντός ἄλλου!

 

Advertisements

Ἡ νόσος τῆς Ἐθνικῆς Ὑγείας

Γιά νά προστατεύσει τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν της ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνηση, στηρίζεται σέ ὁρισμένες βασικές ἀρχές (!).
1η. Ἀκυρώνει τό ἔργο τῆς προηγούμενης, ὅσο καλό καί ἄν εἶναι, σέ ὅποιο στάδιο καί ἄν βρίσκεται.
2η. Ξεκινάει νά ἐφαρμόζει νέο σύστημα ὑγείας χωρίς νά τό ἔχει μελετήσει ἐνδελεχῶς, ἀρκεῖ νά μή μοιάζει μέ τό προηγούμενο.
3η. Ποτέ δέν μελετᾶ τήν μεταβατική περίοδο, ὥστε νά μή μείνει ὁ λαός ἀκάλυπτος γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.
4η. Ὅ,τι ἐπαγγέλλεται ποτέ δέν τό τηρεῖ, ἁπλούστατα, διότι τάζει πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα μπορεῖ νά κάνει.
5η. Ὅταν τελικά φθάσει στό σημεῖο νά μή μπορεῖ νά συνεχίσει, τότε ἀλλάζει τόν Ὑπουργό ‘Υγείας, λές καί αὐτός δροῦσε ἐνάντια στήν Κυβέρνηση!
6η. Τόν νέο ὑπουργό πού θά ἐκλέξει τόν καθιστᾶ ἐξ ὑπαρχῆς ἀνακόλουθο, ἀφοῦ θά ὑποχρεωθεῖ νά κάνει πράγματα πού εἶχε ἀπορρίψει ὁ προηγούμενος καί νά τάξει πάλι περισσότερα, ἀπό ὅσα δύναται.
7η. Ἀγνοεῖ τούς πάντες, διότι γνωρίζει ὅτι βρίσκεται στό ἀπυρόβλητο.
Ποτέ δέν θά διαμαρτυρηθοῦν οἱ γιατροί, ὅταν πλήττεται μόνο ὁ λαός καί δέν θίγεται τό συμφέρον τους.
Ποτέ δέν θά διαμαρτυρηθεῖ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία. Ἔχει πάντα συμβιβασθεῖ μέ τήν ἑκάστοτε ἐξουσία.
Ποτέ δέν θά διαμαρτυρηθεῖ σύσσωμος ὁ πνευματικός κόσμος. Μέχρι σήμερα θεωρεῖται … ἀδιανόητο νά ἀντιδροῦν σέ αὐτά οἱ … διανοούμενοι!

 

Ἡ ἀγνωμοσύνη τῶν Ἑλλήνων. Τό τέλος τῶν Ἡρώων

Θάνατος ἀγωνιστοῦ

Ἀπάνω σέ παλιόσκαμνα μιά κάσσα στηριγμένη
εἶχ’ ἕνα γέροντα νεκρό μέ ροῦχα λερωμένα,
ἀπ’ τή μεγάλη γενεά αὐτή τή δοξασμένη,
πού τόσο ἀγωνίστηκε εἰς τό Εἰκοσιένα.
Κανείς δέν τόν ἐγνώριζε, κανείς δέν τόν τιμοῦσε,
καί ὅμως μιά φορά κι αὐτός μέ δόξα πολεμοῦσε.

Στή δεξιά του τή μεριά ὀλιγοστό λιβάνι
σέ κεραμίδι ἔκαιγε μέ τόση εὐωδία,
κι ἀριστερά ἕνα πανί, ὅποιος περνὰ νά βάνει,
λίγα λεπτά γιά νά γενεῖ τοῦ γέρου ἡ κηδεία.
Κανένας δέν τόν ἔκλαιγε, μόνον ἕνα κλητήρα
εἶδαν νά στέκει ὄρθιος εἰς τῆς αὐλῆς τή θύρα.

Αὐτός πού ἀγωνίστηκε γιά τήν Πατρίδα μόνον
κι ἐπέρασε μέ τό σπαθί τῆς νιότης του τά χρόνια,
ἔλαβε ὡς ἀντάλλαγμα τῶν τόσων του ἀγώνων
τή φτώχεια καί τήν φοβερή τοῦ κόσμου καταφρόνια.

(“Ἁπαντα Γ. Σουρῆ τόμ 1ος εκδ. Βιβλιοθήκη γιά Ὅλους Ἀθῆναι σελ. 484).

 

Ἐκλογή Μητροπολίτου Ἰωαννίνων

Μάχες Ὁμηρικές διεξάγονται ἐν κρυπτῶ μεταξύ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά τό ποιός θά ἐκλεγεῖ στήν Μητρόπολη Ἰωαννίνων.

Ὡς θεολόγος ἐρωτῶ:
– Οἱ ἐκλογές Μητροπολιτῶν δέν διεξάγονται μέ μυστική ψηφοφορία ἐν Ἁγίω Πνεύματι;
– Ἐάν ἡ ἐκλογή τοῦ περί οὗ ὁ λόγος Μητροπολίτου εἶναι προαποφασισμένη, πρός τί ἡ διαδικασία ἐκλογῆς; Πρός ἐμπαιγμόν τῶν πιστῶν καί βλασφημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

 

Ἀποφθέγματα

– Σταμάτησαν οἱ ληστεῖες.
Δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα εὐρώ περίσσευμα στά σπίτια.

– Τέλειωσαν ἐπί τέλους οἱ πυρκαγιές.
Ποιός νά “φορτωθεῖ” διαμέρισμα, ἔστω καί παράνομο.

– Σταμάτησαν οἱ αὐτοκτονίες
Τό σκέπτονται οἱ ἄνθρωποι. Μέ τί λεφτά νά τούς θάψουν!

– Αὐξάνονται οἱ γάμοι ὁμοφυλοφίλων .
Πιό φτηνές τώρα οἰκογένειες. Χωρίς παιδιά.

– Ἔκλεισαν οἱ Σχολές Μαγειρικῆς.
Διπλώματα χορηγοῦνται τώρα ἀπό τίς ἐνορίες.

– Οἱ χαμηλόμισθοι ἀπαλλάσσονται τῆς φορολογίας.
Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατάταξε τό μισθό τους στό φιλοδώρημα!

 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι καταδικασμένος ν’ ἀγαπᾶ

Τό δόλιο παλικάρι

Ήταν μια φορά ένα παλικάρι τόσο άσχημο, τόσο άσχημο
Και τόσο κουτό! που δεν ήθελε κοπελιά καμιά
Να του κάνει κι ενός μόνο χαμογέλου τη σπλαχνιά.
Έτσι, έχοντας για καιρό πολύ το φριχτό μαρτύριο ανεχτεῖ
Να μην έχει αγαπηθεί σαν την αγάπη τραγουδεί,
Το δόλιο παληκάρι έφτασε μια ωραία μέρα να πεθάνει …
Στο βάθος του κοιμητηρίου τον πήγαν ν’ αναπαυτεί,
Μα, η ψυχή του, έναν Απρίλη, ξεγλίστρησε απ’ τη γη
Κι ένα λουλούδι πάνω στο μνήμα του έγινε, ένα λουλούδι
Που ένα κορίτσι μάζεψε και έβαλε πλάϊ στην καρδιά της.

(“Καταραμένοι Γάλλοι Ποιητές” εκδ. Ηριδανός Αθήνα 2009 σελ. 143)

 

Πρός Νεοέλληνες

… Θέλετε ὅλα νά γενοῦν ἀλλά μέ τό ραχάτι,
δουλειά σας εἶν’ ἡ τεμπελιά καί ἡ πολιτική,
χειροτονεῖσθε στρατηγοί ἀπάνω στό κρεββάτι,
καί λέγεσθε ἀπόγονοι Ἑλλήνων κλασσικοί …

… Στήν δόξα τῶν προγόνων σας τά τρόπαια ζητεῖτε,
φωνάζετε, ξεσχίζεσθε γιά τούς παλιούς σας χρόνους
καί μόνο μέ τόν ἴσκιο τους ψωμοζητώντας ζῆτε …
χαρά σ’ ἐκείνη τή γενειά πού θἄχει σάν προγόνους!
Φαντάσου ἄν βρισκόσαστε στόν κόσμο γεννημένοι
χωρίς κανένα πρόγονο, τί ἤθελε νά γένει!

(Ἅπαντα” Γ. Σουρῆ τόμ. 1ος ἐκδ. Βι βλιοθήκη γιά ὅλους Ἀθῆναι σελ. 467-468)