Περί ἐλευθερίας

«Μόνον ὁ σοφός ἐλεύθερος καί πᾶς ἄφρων δοῦλος»

» Solum sapientem liberum, et omnem stultum servum» 
(Cicero, Paradoxa Stoicorum, Paradoxon V 122 a)

Advertisements

Τό σφἀλμα μας. Ἔλλειψη φιλαλληλίας

Ὅταν οἱ Ἀρμένιοι τοῦ Πόντου διώκονταν καί σφάζονταν ἀπό τούς Τούρκους, οἱ Ἕλληνες τῆς περιοχῆς δέν ἀντέδρασαν. Φοβοῦντο μήπως ἐξοργίσουν τούς Τούρκους καί πάθουν τά ἴδια.
Ἦλθε ὅμως καί ἡ σειρά τους ἀλλά οἱ νεκροί Ἀρμένιοι δέν μποροῦσαν τότε νά τούς συμπαρασταθοῦν.
Πολλές κοινωνικές τάξεις ἔχουν μέχρι τώρα πληγεῖ ἀλλά ποτέ σέ καμμία δέν συμπαραστάθηκαν ἐνεργά οἱ ὑπόλοιπες. Τώρα ἀρχίζουν νά πεινᾶνε … ἀκόμη καί οἱ ἐφοπλιστές (δήλωση τοῦ Μητροπολίτη Κηφισιᾶς).

Μόνο οἱ πεθαμένοι δέν ἀντιστέκονται

«Στίς 24 Φεβρουαρίου καί στίς 5 Μαρτίου τοῦ 1943 διοργανώνονται δύο τεράστιες σέ ὄγκο διαδηλώσεις ἐνάντια στήν ἐπιστράτευση. Οἱ Γερμανοί τά ἔχασαν καί τήν ματαίωσαν».
(«Ιστορικά» εκδ. «Ἐλευθεροτυπία» Νοέμβρ. 2001 σελ. 5)

Ὑπάρχουν λοιπόν καί εἰρηνικοί τρόποι ἀντίδρασης. 
Ἐάν δέν καταφύγει σέ αὐτούς ὁ λαός, τότε ὑπάρχει μέγας κίνδυνος νά κυλιστεῖ στό αἷμα.
Τί ἄλλο περιμένει γιά νά τόν πείσει, ὅτι τό ἑκάστοτε κατεστημένο, ὁποιασδήποτε ἀπόχρωσης, τόν ἐκλαμβάνει σάν σκλάβο;

Ἡ διασκέδαση τῆς σήμερον

Ἡ ἐπιθυμία μου νά ἐνισχύσω ἕνα φιλικό σοβαρό  ἔντυπο μέ ὁδήγησε σέ μία συνεστίαση στήν Πλάκα. Ὡραία,  παραδοσιακή ταβέρνα καί ἕνα φιλικό ζευγάρι «ἔδεσε» τήν παρέα. Ἡ συζήτηση ἄρχισε ὄμορφα πλαισιωμένη ἀπό τά ὀρεκτικά καί τό κρασάκι.
Καί τότε ἦρθαν οἱ «μουσικοί» καί … ἄρχισε τό μαστίγωμα.
Τρία μόνο ἄτομα καί κατάφεραν νά μᾶς ἀφοπλίσουν ὅλους. Μᾶς ἔκλεψαν πρῶτα τήν ἀκοή καί μετά τήν ὁμιλία. Ἔπειτα μᾶς παράλυσαν τά νεῦρα καί τέλος μᾶς ἀποδιοργάνωσαν ὁλοκληρωτικά. Οἱ πάντες σκύβαμε συνεχῶς νά πλησιάσουμε τόν ἀπέναντί μας, γιά νά συνεννοηθοῦμε. Γραβάτες, μανίκια, μπλοῦζες, ὅλα μετέωρα πάνω ἀπό τίς σάλτσες.
Σέ ἔκκλησή μας νά μειωθεῖ λίγο ἡ ἔνταση τοῦ ἤχου ὁ ἑστιάτωρας ἦταν ἀνένδοτος: Ὄχι, κύριε, μέ τήν παραμικρή μείωση τοῦ ἤχου «οἱ μουσικοί» θά μοῦ φύγουν. Ἄκου οἱ μουσικοί! ἄλλη μία καταστροφική μετάλλαξη ἑλληνικῆς λέξης. Ἡ μουσική παιδεία κρίνει τό πολιτιστικό ἐπίπεδο ἑνός λαοῦ.
Λυπᾶμαι, ὄχι γιατί μέχρι τώρα δέν ἔχει ἐνδιαφερθεῖ κανένας ἀρμόδιος ἀλλά γιατί … δέν τό ἔχει σκεφθεῖ ὅτι πρέπει νά ἐνδιαφερθεῖ!
 
Μία μόνο λύση ὑπάρχει γι’ αὐτόν πού θά πηγαίνει σέ τέτοια κέντρα. Νά παρακολουθεῖ ἐπί ἕνα τουλάχιστον μῆνα προτοῦ πάει, τό δελτίο εἰδήσεων στήν τηλεόραση … γιά κωφαλάλους.

Μήνυμα τῆς Ἱ. Συνόδου διά τήν σοβοῦσαν οἰκ. κρίσιν

Ἀξιέπαινη ἡ προσπάθεια. Καλές οἱ συστάσεις. Δεκτή ἡ ψυχική συμπαράσταση. Σοφά τά θεῖα λόγια.
Ἀλλά:
Αὐτά θά τά ἔλεγε καί ἕνας σοβαρός περαστικός τουρίστας ἀπό τή χώρα μας.
Ἐρωτᾶται:
Οἱ σεπτοί Ἱεράρχες σέ ποιές ἁπτές, ἄμεσες καί σοβαρές ἐνέργειες πρόκειται νά προβοῦν; Αὐτό τό «ἄρα πρέπει νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί δημιουργικοί», σέ ποιούς πρέπει νά τό ἀπευθύνουν; Σέ αὐτούς πού στέκονται οὕτως ἤ ἄλλως ὄρθιοι μέχρι νά πεθάνουν ἤ στούς ἑαυτούς των, πού παραμένουν ἀκόμη ἄπραγοι, καθισμένοι στούς θρόνους τους;

Υ.Γ  Μέ ὅλον τόν σεβασμό σέ ἐκείνους πού πάντοτε ἐξαιροῦνται ἀπό τόν κανόνα

Σᾶς θυμίζει τίποτε;

Κάποιος, προθυμοποιούμενος δῆθεν νά βοηθήσει τόν συνάνθρωπό του, τόν τραυματίζει σοβαρά. Στήν προσπάθειά του νά τόν βοηθήσει:
– Τόν θέττει σέ διαθεσιμότητα γιά νά ἀναπαυθεῖ (!)
– Τοῦ μειώνει τήν τροφή, ἀφοῦ τώρα θά χρειάζεται λιγότερες θερμίδες ὡς ἄνεργος (!)
–  Τοῦ αὐξάνει τήν φορολογία τῆς κατοικίας του. Ἀφοῦ θά παραμένει στό σπίτι περισσότερες ὧρες, δέν θά πρέπει νά πληρώνει καί περισσότερα;
– Τοῦ κόβει ἐν ἀνάγκη καί τό ρεῦμα. «Πρῶτα  ἡ ὑγεία», δέν λέει ὁ λαός; Τά ἄλλα εἶναι δευτερεύοντα (!)
– Τοῦ ἀχρηστεύει τό αὐτοκίνητο μέ τά πολλά κυβικά. Ποῦ θά εὕρισκε ὁ ἄνθρωπος τόσα χρήματα γιά νά τό συντηρήσει;
– Τοῦ ἀκριβαίνει καί τά φάρμακα. Παλιά, μέ τήν ὑγιεινή διατροφή ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε 100 χρόνια (!)

Καί ὁ Τραυματίας τελικά αὐτοκτονεῖ.

Ὁ ὑπαίτιος ἀμέσως ζήτησε χίλια συγνώμη  …  Καί συνέχισε τήν ἴδια τακτική!!!

Υ.Γ  Γιά ἀπορίες, ἐπεξηγήσεις, ὕβρεις: Δ.Ν.Τ

Καί πάλι γιά τό Μουσουλμανικό Τέμενος

Ὁ Σουλτᾶνος Βαγιαζήτ ὑποτιμώντας τήν δύναμη τοῦ Μανουήλ Παλαιολόγου «ἀπήτησεν ὥστε τοῦ λοιποῦ νά ἑδρεύει ἐν Κωνσταντινουπόλει καδής, ἵνα ρυθμίζη τάς μεταξύ Μουσουλμάνων ὑποθέσεις καί νά κτισθῆ προσέτι τζαμίον, ἵνα τελῶσιν ἐν αὐτῶ οἱ πιστοί τά τῆς ἰδίας λατρείας. Παρακούσαντος δέ εἰς τοῦτο τοῦ Μανουήλ, ἐπεχείρησεν ὁ Βαγιαζήτ τήν πρώτην ὑπό τῶν ὀσμανιδῶν Τούρκων πολιορκίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις ὡς καί πάλαι ποτέ ἡ ἀραβική, ἔμελλε νά διαρκέση ἑπτά ἔτη».
«Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» Κωνστ. Παπαρηγόπουλου  Βιβλίον 13ον  ἐκδ. «Γαλαξίας» σελ. 308

Ἱστορικό Συμπέρασμα:
Ἡ «ἐπιβολή» δημιουργίας τζαμίου σέ μία χριστιανική χώρα εἶναι ἴδιον ὑποτελείας στόν ἐπιβουλεύοντα αὐτήν γείτονα