Ποιός τά ξέρει αὐτά; Γιατί δέν μᾶς τά ἔχει πεῖ κανένας;

«Ἐάν ὁ ἀγῶνας (ἑνός ἔθνους) εἶναι ἐθνικοαπελευθερωτικός, οἱ ἀπελευθερωμένες γαῖες πού ἀποσπῶνται ἀπό τόν κατακτητή πρέπει νά ἐπιστρέψουν στούς ἐξεγερμένους ἀγωνιστές. Ἐάν ὁ ἀγῶνας καταγραφῆ καί γίνει ἐπισήμως ἀποδεκτός σάν «ἐπανάσταση», τότε τό νέο » status» θεωρεῖται παραλλαγή τοῦ προηγουμένου καί ἕνα εἶδος συνέχειάς του, συνεπῶς οἱ τίτλοι ἰδιοκτησίας πού μεταφέρονται ἀπό τό παλαιό καθεστώς στό νέο, ἰσχύουν ἔχοντας τήν δύναμη ἐπισήμων κρατικῶν ἐγγράφων. Μέ αὐτό τόν τρόπο κατάφεραν οἱ «ἐπιτήδειοι» νά ἐξασφαλίσουν τεράστιες ἐκτάσεις γαιῶν πού προέρχονταν ἀπό τούς κατακτητές στούς καιροσκόπους τῆς ταραγμένης ἐκείνης ἐποχῆς».

περ. «Ἰχώρ» Μάρτιος 2001 τευχ. 7 σελ.46-47

Advertisements

Τό πολιτικό καί κοινωνικό κατεστημένο χειρότερο καί ἀπό τήν Ὀθωμανική κατοχή

Στίς 31 Αὐγούστου 1881 ὁ ἑλληνικός στρατός, ἐφαρμόζοντας τήν Συνθήκη τῆς Προσάρτησης, ἀπελευθέρωσε τήν Λάρισα.
Στίς παραμονές τῆς προσάρτησης οϊ Τοῦρκοι ἰδιοκτῆτες τῆς γῆς στή Θεσσαλία ἔσπευσαν νά μεταβιβάσουν τίς ἰδιοκτησίες τους σέ μεγάλουςἝλληνες χρηματιστές καί ἐμπόρους τῆς διασπορᾶς, οἱ ὁποῖοι μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπέκτησαν τεράστιες ἐκτάσεις καλλιεργήσιμης γῆς.
Ἡ ἐφημερίδα «Ἡ Θεσσαλία» τῆς 13-17 Ἰουλίου 1909 ἔγραφε: «Οἱ νέοι ἰδιοκτῆτες περιώρισαν κατά πολύ τά δικαιώματα τῶν χωρικῶν … καί ἀπέβησαν τόσον τυραννικοί εἰς τήν εἴσπραξιν τοῦ ἰμόρου, ὥστε οἱ χωρικοί ἤρχισαν νά δυσφορῶσι καί νά ὁμολογοῦσιν ὅτι ἡ κατάστασίς των ἦτο ἀσυγκρίτως καλυτέρα ὑπό τούς Τούρκους διοικητάς».
Στήν Ἐφημερίδα συζητήσεων τῆς Βουλῆς, Συνεδρίασις τῆς 12.2.1883, ἀγόρευσις τοῦ βουλευτοῦ Ζυγομαλά, διαβάζουμε: «Καί θέλετε νά αἰσθανθῆ ὁ Θεσσαλός ὅτι ἔχει πατρίδα καί ἀπέκτησεν ἐλευθερίαν, ὅταν εἶναι εἵλως, δοῦλος τοῦ αὐτοῦ αὐθέντου;… Αἰσθάνεται τουναντίον, ὅτι εἶναι ἄπατρις, φερέοικος, ἀνέστιος. … Εἴτε εὑρίσκεται ὑπό τοῦ Σουλτάνου Χακμίτ, εἴτε ὑπό χριστιανοῦ Βασιλέως, τό σύστημα τῆς κατακτήσεως εἶναι τό αὐτό».

«Ἱστορικά» ἐκδ. Ἐλευθεροτυπία τευχ. 72 σελ. 15-16

Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Εἴδηση 1η:
Ἕλληνες Πόντιοι πού ἐπισκέφθηκαν τίς πατρίδες τους διαπίστωσαν,ὅτι νεκροταφεῖα μέ τά ὀστᾶ τῶν προγόνων τους ἔχουν γίνει χωράφια ὀργωμένα.
Εἴδηση 2η:
Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μπουτάρης ἀρνήθηκε νά παραχωρήσει τήν πλατεῖα ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη, γιά νά γίνει ἐκδήλωση σέ ἀνάμνηση τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων.
Εἴδηση 3η:
Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μπουτάρης ἦταν χορηγός στήν παρέλαση τῶν ὁμοφιλοφύλων στήν Θεσσαλονίκη.

Ἐρώτηση 1η:
Πόσες χιλιάδες Ποντίων ζοῦν στήν Θεσσαλονίκη;
Ἐρώτηση 2η:
Εἶναι δύσκολο νά συγκεντρωθοῦν μερικές δεκάδες χιλιάδες ἄνθρωποι ἔξω ἀπό τό Δημαρχεῖο καί νά μή φύγουν μέχρι πού νά πέσει ὁ Δήμαρχος;
Ἐρώτηση 3η:
Ἔχει δικαίωμα ἕνας ἄνθρωπος, ὅποιο πολιτικό ἀξίωμα καί ἄν φέρει, νά ὑβρίζει τήν μνήμη ὁμοεθνῶν του, πού ὑπέστησαν γενοκτονία;
Ἐρώτηση 4η καί τελευταία:
Δέν ντρεπόμαστε;

Οἱ Ἐκπαιδευτικοί τοῦ ΠΑΜΕ καί ἡ 25η Μαρτίου

Οἱ Ἐκπαιδευτικοί τοῦ ΠΑΜΕ θεώρησαν ὑποχρέωσή τους νά γνωστοποιήσουν στούς μαθητές, ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 δέν ἔγινε ἀνήμερα τήν 25η Μαρτίου, λές καί αὐτό ἦταν ἡ οὐσία τῆς Ἐθνέγερσης, λές καί ἄν ὁ Κολοκοτρώνης φοροῦσε ἄλλο νούμερο παπούτσια, θά ἄλλαζε τό νόημα τοῦ ἀγώνα!
Οἱ Ἐκπαιδευτικοί ἔχουν ὑποχρέωση πρώτιστα καί κύρια νά διδάσκουν τούς μαθητές τους τίς ἀξίς καί νά ἐμπνέουν στίς ψυχές τους τά πνευματικά ἰδεώδη καί ὄχι νά ἐνασμενίζουν σέ κακόβουλες λεπτομέρειες. Ἡ ὅλη ἐνέργειά τους καταδεικνύει τήν ἀμάθεια, πού ἐπικρατεῖ σέ πολλούς χώρους τῆς Παιδείας μας. Παράδειγμα, ὁ λαϊκός ἐθνικός ὕμνος τῆς Ἐθνέγερσης, τόν ὁποῖο κανένας δάσκαλος δέν διδάσκει στά παιδιά καί συνεχίζει ὁ ὕμνος αὐτός νά ἀδικεῖται σάν ἕνα ἁπλό παιδικό δημοτικό τραγούδι:

Ἕνα νερό κυρα Βαγγελιό
ἕνα νερό κρύο νερό
κι ἀπό ποῦθε κατεβαίνεις
Βαγγελιό μου παινεμένη …

Κυρά Βαγγελιό εἶναι ἡ Εὐγγελίστρια, ἡ Θεοτόκος, προστάτισσα τοῦ ἀγώνα. Κρύο νερό ἡ ἐλευθερία. Κατεβαίνει ἀπό ψηλά, ἀπό τά βόρεια, ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ρωσία, κ.λπ.
Ἡ σοφή λαϊκή μοῦσα δέν ἔβαλε ἡμερομηνίες!

Πολιτικό καί Κοινωνικό Κατεστημένο

Τό πολιτικό καί κοινωνικό κατεστημένο πιέζει πάντοτε τούς άδύνατους. Ἐάν αὐτοί δέν ἀντιδράσουν, πεθαίνουν.
1822. ἐξέγερση τῶν ἀκτημόνων γεωργῶν στήν Ἄνδρο μέ σύνθημα:
«Νά παύσουμε νά εἴμαστε κολλιγάδες, ὅπως ἐπαύσαμε νά εἴμαστε ραγιάδες».
Στό Θεσσαλικό κάμπο, μετά τήν ἀπελευθέρωση, Ἕλληνες κεφαλαιοῦχοι ἀγοράζουν τήν Θεσσαλική γῆ καί χρησιμοποιοῦν τώρα ἐναντίον τῶν ἀγροτῶν ἀγροφύλακες, χωροφύλακες, στρατό καί μπράβους. Ἐπί πλέον ἐπιδεινώνουν τούς ὅρους ἐργασίας, ἀρνοῦνται τήν ὑπογραφή συμβολαίων μίσθωσης καί κάνουν ἐξώσεις ἀγροτῶν ἀπό τά τσιφλίκια.
Ἐπιστρέψαμε σέ αὐτή τήν κατάσταση ἤ κοντεύουμε νά φθάσουμε;

(Στοιχεῖα ἀπό τά «Ἱ στορικά» ἐκδ. Ἐλευθεροτυπία τεῦχ. 72, σελ.5).

Οἱ Ἐκπαιδευτικοί τοῦ ΠΑΜΕ

Τώρα πού ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει ἀπό τήν πεῖνα καί αὐτοκτονοῦν τά παιδιά της, τώρα πού ἡ πατρίδα μας κινδυνεύει νά καταστραφεῖ, τώρα βρῆκαν οἱ ἐκπαιδευτικοί τοῦ ΠΑΜΕ νά στείλουν ἀνοιχτή ἐπιστολή στούς μαθητές παραμονή τῆς 25ης Μαρτίου ὑποστηρίζοντες ὅτι:
-Ἡ 25η Μαρτίου δέν εἶναι ἐθνική καί θρησκευτική ἑορτή ἀλλά ταξική.
-Οἱ Ἕλληνες πρόκριτοι προτιμοῦσαν τήν σκλαβιά τῶν Τούρκων ἀπό τήν ἐλευθερία.
-Ὁ Π. Πατρῶν Γερμανός δέν ὕψωσε τήν σημαία τῆς Ἐπανάστασης, κ.ἄ, κ.ἄ.

Ἡ μισήἀλήθεια δέν εἶναι ποτέ ἀλήθεια.

Πέραν τούτου:
-Ὅταν ἡ μητέρα βρίσκεται στή Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας, τότε βρίσκουν τά παιδιά της εὐκαιρία νά ἀμφισβητήσουν τήν διαγωγή της;
-Ὅταν βρίσκεται κάποιος χτυπημένος στό δρόμο ἀπό τροχαῖο, αὐτή τήν ὥρα οἱ φίλοι του ἐπιλέγουν γιά νά ἀμφισβητήσουν τή σύνεσή του καί τό ἦθος του;

Ντροπή!
Θά συνιστοῦσα στό κράτος νά ἀφαιρέσει δύο ὧρες διδασκαλίας σέ αὐτούς τούς κυρίους ἀντί νά προσθέσει.
Καί ἄς πληρώνονται κανονικά!

Ἔχουμε τάσεις αὐτοκαταστροφῆς

Στήν Ἀθήνα, στό μεγαλύτερο δῆμο τῆς χώρας μας, ψηφίσαμε δήμαρχο ὁ ὁποῖος:
-Ἔχει σαφεῖς φιλοσκοπιανές τάσεις.
_Πρωταγωνιστεῖ σέ ζητήματα διαστρέβλωσης τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας.
-Ὑπόσχεται τήν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στό Βοτανικό.
_Ἐπιθυμεῖ τήν δημιουργία δεκατεσσάρων ἐπί πλέον τζαμιῶν στήν Ἀθήνα.

Ὁ ἄνθρωπος ἀξιολογεῖ τά ζητήματα ἱεραρχικά:
Πρῶτα τά Σκόπια καί μετά οἱ διωγμοί τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀλβανία καί ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἐπεκτατικῶν τάσεων ἀμφοτέρων.
Πρῶτα τά τζαμιά καί μετά ἡ Σχολή τῆς Χάλκης, ἡ Ἁγία Σοφία καί ὅλα τά κατασχεμένα Ἑλληνικά κτήρια τῆς Πόλης.
Πρῶτα οἱ μουσουλμάνοι καί μετά οἱ χριστιανοί πού σφάζονται σήμερα στήν Συρία, τήν Νιγηρία καί ὁπουδήποτε ἀλλοῦ.

Νά τόν χαιρόμαστε.