Ζητεῖται Νέος Σόλων

Σόλων ὁ Ἀθηναῖος 640-560 π.Χ.
Κατάργησε τόν δανεισμό «ἐπί σώμασι» (μέ ἐνέχυρο τήν ἐλευθερία τοῦ δανειολήπτη).
Νομοθέτησε τήν ἐξαγορά μέ κρατικά χρήματα ὅσων εἶχαν καταστεῖ δοῦλοι λόγω χρεῶν.

Μέ τό νέο ἔτος:
Καλούμεθα ἐπειγόντως οἱ Ἕλληνες νά ἀφήσουμε κατά μέρος τά πάθη μας καί νά ἐπιτρέψουμε νά ἀναδειχθεῖ
Νέος Σόλων.

Advertisements

Ἡ Ἑλλάδα καί τά εὐγενῆ τέκνα της.

Ἡ Ἑλλάδα καταδιώκει ἀμείλικτα τά εὐγενῆ τέκνα της ἤ τουλάχιστον τά περιφρονεῖ μέχρις ἐξουθενώσεως.
Μετά θάνατον ὅμως τούς στήνει ἀνδριάντες καί ἐπαίρεται γι’αὐτούς.
Ἐ μ μ α ν ο υ ή λ Ξ ά ν θ ο ς (1772-1852)
Ἀπό τούς ἱδρυτές τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Πολέμησε στήν Πελοπόννησο ἀπό τό 1821 ἕως τό 1826. Εἶχε μετατρέψει τό ἐμπορικό του κατάστημα στήν Κωνσταντινούπολη σέ κέντρο τῆς Ἑταιρείας.
Στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ἔζησε σέ μεγάλη ἔνδεια ἀλλά καί πικρία, διότι ἀμφισβητήθηκε ἀπό τούς συγχρόνους του ὁ ρόλος του στή δημιουργία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.

(«Ἱστορία» τόμ. 20 σελ. 486 Εκδ. Δομή)

Υ.Γ Καί μετά ἀποροῦμε γιά τήν κατάντια μας!

Δύο χιλιάδες Χριστούγεννα

Δύο χιλιάδες Χριστούγεννα καί ἀκόμη:
Τά ζῶα εἶναι περισσότερα ἀπό τούς ἀνθρώπους στή Φάτνη
Οἱ ἄνθρωποι δέχονται νά παρίστανται δι’ ἀντιπροσώπων τους (μάγων καί ποιμένων) στή Φάτνη

Δύο χιλιάδες Χριστούγεννα καί οἱ χριστιανοί ἐπιμένουν:
νά ἀφιερώνουν τούς πλείστους ναούς σέ ἀνθρώπους (ἁγίους).
νά ὁμιλοῦν καί νά γράφουν περισσότερο γιά τούς ἀνθρώπους (γέροντες, ἁγίους, κ.λπ).
νά ποθοῦν περισσότερο τά λείψανα καί τά ἱερά ἀντικείμενα ἀνθρώπων (ἁγίων) ἀπό τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Θείου Βρέφους.

Μήπως ξέχασαν, ὅτι μιά φορά γεννήθηκε ὁ Χριστός

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά στόν Παπαδιαμάντη

«Ξένος τοῦ κόσμου καί τῆς σαρκός κατῆλθε τήν παραμονήν ἀπό τά ὕψη συστείλας τάς πτέρυγας, ὅπως τάς κρύπτει θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπό τά ἄνω βασίλεια .. Ἦτον ὁ καλός ἄγγελος τῆς πόλεως. ….
Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἕν ἀρχοντικόν μέγαρον. Εἶδεν ἐκεῖ τό ψεῦδος καί τήν σεμνοτυφίαν, τό ἀνωφελές τῆς ζωῆς …
Ἐπεῖγεν εἰς τήν καλύβην πτωχοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνήρἔλειπεν ὅλην τήν ἡμέραν εἰς τήν ταβέρναν. … Τά μεσάνυχτα ἐπέστρεψεν ὁ σύζυγος (καί ἡ γυνή) …τόν ὕβρισε νευρική, μέ φωνήν ὀξεῖαν, ἐκεῖνος τήν ἔδειρε μέ τήν ράβδον τήν ὀζώδη καί μετ’ὀλίγον οἱ δύο ἐπλάγιασαν, χωρίς νά κάμουν τήν προσευχήν των …
Ἀνέβη εἰς μέγα κτήριον, πλουσίως φωτισμένον. Ἦσαν ἐκεῖ πολλά δωμάτια μέ τραπέζας, κι ἐπάνω των ἔκυπτον ἄνθρωποι, μετροῦντες ἀδιακόπως χρήματα, παίζοντες μέ χαρτιά. …
Εἰς τόν δρόμον συνήντησε πολλούς ἀνθρώπους, ἄλλους ἐξερχομένους ἀπό τά καπηλεῖα, οἰνοβαρεῖς καί ἄλλους κατερχομένους ἀπό τά χαρτοπαίγνια, μεθύοντες χειροτέραν μέθην. Τινάς εἶδε ν’ἀσχημονοῦν …
Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ πρωία τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ὁ Ἄγγελος, διά νά παρηγορηθεῖ, εἰσῆλθεν εἰς τήν ἐκκλησίαν … καί εἰς τό βάθος ἀντίκρυσεν ἕνα ἄνθρωπον χρυσοστόλιστον καί μιτροφοροῦντα ὡς Μῆδον σατράπην τῆς ἐποχῆς τοῦ Δαρείου ποιοῦντα διαφόρους ἀκκισμούς καί ἐπιτηδευμένας κινήσεις …
Ὁ Ἄγγελος δέν εὗρε παρηγορίαν. Ἐπῆρε τά πτερόεντα δῶρα του … ἐτάνυσε τάς πτέρυγας καί ἐπανῆλθεν εἰς τάς οὐρανίους αψίδας».

«Τά Πτερόεντα Δῶρα». Ἀλε. Παπαδιαμάντη Ἐκδ. Τύπος Α.Ε 4ος τόμος σελ.171-172

Θεολογική θεώρηση τῆς ἔννοιας τῶν Χριστουγέννων. Φιλοσοφικές σκέψεις: ἀλήθεια καί ψεῦδος.

_Ὁ ἄνθρωπος φύσει ὀρέγεται τοῦ εἰδέναι, δηλαδή τῆς ἀπόκτησης τῆς ἀλήθειας.
_Ὅταν ἐπιθυμεῖς κάτι νά γνωρίσεις, σημαίνει ὅτι δέν τό ξέρεις.
_Ἀφοῦ δέν τό ξέρεις, πῶς εἶσαι σίγουρος ὅτι ὑπάρχει καί τό ἀναζητᾶς;

Ἄρα:
Ὑπάρχει τό ἀρχέτυπο αὐτοῦ τοῦ ἀγνώστου εντυπωμένο στήν ὑπόστασή σου καί ἐσύ ἁπλῶς τό ἀγνοεῖς.

Στήν Ἑλληνική γλῶσσα:
ἀ – λήθεια = ἀ – λήθη = ὄχι λησμονιά. Δηλαδή δέν ξεχνῶ αὐτό πού ἐνυπάρχει μέσα μου καί ἐπιθυμῶ νά τό ἀνακαλέσω στήν μνήμη μου.

Χριστούγεννα λοιπόν εἶναι:
Ἡ ἐπαναφορά στήν μνήμη μου τῆς ἀρχέτυπης ἀνάμνησης τῆς σχέσης μου μέ τήν Ἀρχήν τῶν ὄντων.
Ἡ ἐπανασύνδεσή μου μέ τό θεῖον μέσα ἀπό τήν βιωματική ἀνάκληση τῆς μνήμης.
Ἡ ἐπαναγέννηση τοῦ Θεοῦ ἐντός μου.

Χριστούγεννα

Χριστούγεννα

Χριστούγεννα
_Πόθος φωτός σέ προσδοκία σάρκωσης
_Τοῦ σκότους φόβος σέ λογικῆς κατάργηση
_Μιᾶς θαλπωρῆς ἡ χρεία τοῦ μύθου τοκετός

Χριστούγεννα
_Θεοῦ ἡ ἐπιφάνεια σέ ἅρμα μουσικῆς
_Τό βλέμμα στό στερέωμα, ἀφή χρωτός Θεοῦ
_Φωτιά στήν ψύχρα τῆς νυχτιᾶς, ἀχτίδα Παραδείσου

Χριστούγεννα
Ἀγάπης βίωμα κοινό, παλμός καρδιᾶς τῆς Πλάσης
Ἀπόφαση τῆς μιᾶς στιγμῆς, πλάκας τοῦ τάφου ράγισμα
Θυσία πρός τόν ἀδελφό, βαθμός ἱερωσύνης

Χριστούγεννα
Βλέμμα παιδιοῦ κατάματα, θέα τοῦ Κήπου τῆς Ἐδέμ
Μιά προσφορά στόν ἐνδεῆ, θυμίαμα στά ἄστρα
Κλάμμα στόν πόνο τοῦ ἀδελφοῦ, τό Δόξα ἐν ὑψίστοις.

Κώστας Ἐρρίπης 25 – 12 – 2012

Χριστούγεννα -Ἡ μεγαλύτερη νύχτα τοῦ χρόνου

Αὔριο ἀνατέλλει τό 24ωρο μέ τήν μεγαλύτερη νύχτα τοῦ χρόνου.
Αὐτήν τήν ἡμερομηνία διάλεξαν οἱ ἄνθρωποι νά προσμένουν τήν ἔλευση τοῦ Λυτρωτή τους.
Μήπως αὐτήν διάλεξε ὁ Θεός καί ἐνέβαλε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τόν πόθο τῆς λύτρωσης, τόν πόθο τῆς ἔλευσης τοῦ φωτός στήν καρδιά τοῦ μεγαλύτερου σκότους;
Ποιό ἀπό τά δύο ἰσχύει; Μά!, καί τά δύο εἶναι ἕνα καί τό αὐτό.

Χριστός γεννᾶται λοιπόν, ἡ προσδοκία ἐθνῶν.