Πατριωτική συμπεριφορά του Καποδίστρια

«Δεσμοί πολιτικοί συνέδεαν τον Καποδίστριαν μέχρι τούδε μετά της αυλής εκείνης (της ρωσσικής). αλλ’ οι μετά της Ελλάδος νέοι δεσμοί απήτουν την λύσιν εκείνων. δι’ ο και απελύθη επί τη αιτήσει του της ρωσσικής υπηρεσίας, και απεποιήθη γενναίως ην τω επρόσφερεν η αυλή σύνταξιν, ασυμβίβαστον θεωρήσας να ήναι αρχηγός ενός έθνους και μισθωτός ενός άλλου. … Προς αύξησιν δε των υπέρ της βελτιώσεως των πραγμάτων του έθνους έξωθεν πόρων, εκάλεσεν ο κυβερνήτης τους εντός και εκτός της Ρωσσίας πλουσίους Έλληνας εις χορηγείας επί λόγω δανείου, και κατέθεσε πρώτος αυτός φράγκα 50 000».
«Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης» Σπ. Τρικούπη Εκδ. οίκος Χρ. Γιοβάνη Αθήναι 1968
τόμος Δ’ σελ.232-233

Ανδρέας Μιαούλης. Παράδειγμα προς μίμηση

Αδιαφιλονίκητος είναι η αξία ανδρός, ον τιμούν και αυτοί οι αντίπαλοι. τοιούτος ήτον ο Μιαούλης. Διχονοούσα η υπερήφανος Ύδρα τον ετίμα όλη. Απρόθυμος εφάνη κατ’ αρχάς προς τον αγώνα, ως παρ’ αγνώστων κινηθέντα και ως ανώτερον της δυνάμεως των Ελλήνων, διετέλεσεν οικουρών την πρώτην εξαμηνίαν, εξέπλευσε μετά ταύτα ως απλούς πλοίαρχος και ηρίστευσεν ως ναύαρχος. Αρχομένου δε του δευτέρου έτους, εξέπλευσεν ως ναύαρχος, και την μέχρι τούδε παραφυλακτικήν διαγωγήν του ελληνικού στόλου ως προς τον τουρκικόν μετήλλαξεν αυτός πρώτος εις επιθετικήν. Ουδείς νοημονέστερος και ευτολμότερος αυτού εν μάχαις ή μετριοφρονέστερος εν νίκαις. εις ουδέν ελογίζετο όσα έπραττεν αναλογιζόμενος τι ώφειλε να πράξη. μεγίστην πεποίθησιν είχαν οι Έλληνες εις αυτόν, αλλ’ αυτός ηγνόει την αληθή αξίαν του, και εν μέσω των θριάμβων του πάντοτε εδίσταζεν αν ο μέγας αγών θα ευδοκίμει. ουδέποτε εσπουδάρχισε και κατά χρέος μάλλον ή κατά προαίρεσιν εναυμάχησεν. η Αρχή εζήτησε πάντοτε αυτόν και ουδέποτε αυτός την Αρχήν. Πάντες οι επισκεπτόμενοι τον άνδρα τούτον ξένοι τον εθαύμαζαν διά την λιτότητα του βίου και την μετριοφροσύνην του, οι δε παρευρεθέντες εν ταις ναυμαχίαις του ναυτικοί τον ευφήμουν διά την ευτολμίαν και την ναυαρχικήν αυτομάθειάν του. … ο Μιαούλης την αυτήν πολιτικήν αείποτε επολιτεύθη, ουδέποτε μετεποίησεν επ’ ιδιοτελεία τους φίλους ή τους εχθρούς εις φίλους, ουδ’ εφαντάσθη να επιρρεάση τα της πατρίδος διά της κατά θάλασσαν υπεροχής του. εθνωφελή δε θεωρών εν τη περιστάσει ταύτη την στολαρχίαν του Κοχράνου πρόθυμος απεδύθη πολυετή και πολυένδοξον αρχηγίαν, και φαιδρός κατέβη εις τάξιν πλοιάρχου ως απαλλαττόμενος μάλλον βάρους ή ως στερούμενος Αρχής.

[«Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» Σπ. Τρικούπη τομ. Δ’ σελ. 122-123
Εκδ. Οίκος Χρ. Γιοβάνη]

Τα τρωτά της φυλής μας

“… Ο Γκούρας αρχηγός των κατά την Ανατολικήν Ελλάδα συστηθησομένων στρατοπέδων … μη φροντίσας να φυλάξη ουδ’ αυτήν την επαρχίαν του απάτητον, εκλείσθη εν τη ακροπόλει μετά 300 μισθωτών, και επί λόγω εξοικονομήσεως τούτων εβασάνισέ τινας των κατοίκων της επαρχίας αργυρολογών και αποταμιεύων. έστειλε δε επί φορολογία και εις Σαλαμίνα, όπου ήσαν Αθηναίοι, τον κακούργον οπαδόν του, Μάνδαλον, όστις διά δεινών κακώσεων εξετέλεσε τα της εντολής του. Υπό τοιούτον αρχηγόν οι επιρρεπείς εις την αταξίαν στρατιώται του έπραξαν, πριν κλεισθώσιν, όσα αισχρόν και λέγειν κατά των δυστυχών χωρικών και τους έφεραν εις τοιαύτην απόγνωσιν, ώστε επί της μικράς εισβολής του Ομέρπασα τα δύο χωρία Χασιά και Μενίδι επροσκύνησαν και υπεδέχθησαν τους ολίγους εχθρούς ως λυτρωτάς των, δολοφονήσαντες και τον οπλαργηγόν των Μελέτην Βασιλείου τον πρώτον καλέσαντα αυτούς και τους λοιπούς κατοίκους της Αττικής εις τα όπλα και πιστώς αθλήσαντα μέχρι τέλους»
(«Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης» Σπ. Τρικούπη τόμος Δ’ σελ.56-57)

Τουλάχιστον εμάς σήμερα μας τα έκλεψαν πιο πολιτισμένα!!