Προς τους «Βολευτές» 3ο

«Αλλ’ η υπηρεσία των ναυτικών τούτων νήσων (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά) τιμά αυτάς διαφερόντως, διότι ήσαν σχεδόν αυτόνομοι και αυτοδιοίκητοι προ της επαναστάσεως, και ούτε ησθάνοντο τα κακά της τυραννίας ως τα άλλα μέρη της Ελλάδος, ούτε, ευδοκιμούντος του αγώνος, επροσδόκουν την απόλαυσιν ων θ’ απελάμβαναν καλών εκείνα. εβάστασαν δε και όλον τον ναυτικόν αγώνα δια των ιδιοκτήτων πλοίων, και κατά τα πρώτα έτη δια του ιδίου πλούτου. Τινές των πλουσίων κατοίκων αυτών εξ αιτίας των υπέρ πατρίδος χρηματικών θυσιών επτώχευσαν, και όλοι ανεξαιρέτως εμίκρυναν τας ουσίας αυτών». («Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» Σπυρίδωνος Τρικούπη Έκδοσις Δευτέρα Εκδ.Οίκος Χρήστου Γιοβάνη Αθήναι 1978 σελ.148)

Advertisements